Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Διαχειριστή

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 4 Γραπτή 2

3

Μικροοικονομική 4 Γραπτή 1,5

4

Ναυτικός Εφοδιασμός 5 Γραπτή 2

5

Στοιχεία Στατιστικής 4 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου 2 Γραπτή 1

7

Διοίκηση Παραγωγής 3 Γραπτή 1,5

8

Διαχείριση Μεταφορών 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 4 Γραπτή 2

3

Μικροοικονομική 4 Γραπτή 1,5

4

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης 4 Γραπτή 1,5

5

Αρχές Μάρκετινγκ 2 Γραπτή 1

6

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 2 Γραπτή 1

7

Δημόσιες Συμβάσεις 3 Γραπτή 1,5

8

Μηχανοργάνωση Εφαρμογών Τροφοδοσίας 3 Γραπτή 1,5

9

Δημόσιο Λογιστικό 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Προμήθειες 4 Γραπτή 2

3

ΝΕΜΕΣ 4 Γραπτή 1,5

4

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη (ILS) 3 Γραπτή 1,5

5

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

6

Στοιχεία Επιχειρησιακής Έρευνας 3 Γραπτή 1,5

7

Αγορανομικές Διατάξεις 3 Γραπτή 1,5

8

Μηχανοργάνωση Εφαρμογών Εφοδιασμού Υλικών 2 Γραπτή 1

9

Τεχνικές Διαπραγματεύσεων 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Διαχειριστή Υλικού

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Διαχείριση Υλικών 8 Γραπτή 2

3

Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρετήσεων Προσωπικού (Ειδικές Διαχειρίσεις) 4 Γραπτή 1,5

4

Τεχνογνωσία Υλικών 3 Γραπτή 1,5

5

Προμήθειες FMS/NAMSA 3 Γραπτή 1,5

6

Αξιοποίηση αρχών L6σ στο Π.Ν. 3 Γραπτή 1,5

7

Ηλεκτρονικές Προμήθειες και Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός 3 Γραπτή 1,5

8

Λήψη Αποφάσεων 2 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Διαχειριστή Λογιστικού

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1
2 Διαχείριση Τροφοδοσίας 8 Γραπτή 2
3 Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρετήσεων Προσωπικού (Ειδικές Διαχειρίσεις) 4 Γραπτή 1,5
4 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 3 Γραπτή 1,5
5 Προμήθειες FMS/NAMSA 3 Γραπτή 1,5
6 Αξιοποίηση αρχών L6σ στο Π.Ν. 3 Γραπτή 1,5
7 Ηλεκτρονικές Προμήθειες και Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός 3 Γραπτή 1,5
8 Λήψη Αποφάσεων 2 Γραπτή 1,5
9 Φυσική Αγωγή
10 Πεζικές Ασκήσεις
11 Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών
12 Αγγλικά V 2 Γραπτή 1
13 Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς
14 Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Διαχειριστή Υλικού

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Διαχείριση Έργου 4 Γραπτή 1,5

4

Διαχείριση Ιματισμού 4 Γραπτή 1,5

5

Διαχείριση Χρηματικού 6 Γραπτή και Πρακτική 2

6

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

7

Υγιεινή Τροφίμων και Διατροφής 4 Γραπτή 1,5

8

Διοίκηση Αποθεμάτων 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Διαχειριστή Λογιστικού

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Διαχείριση Έργου (Project Management) 4 Γραπτή 1,5

4

Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

5

Πληροφοριακά Εφοδιαστικά Συστήματα (ΠΛ.ΕΦ.ΣΥ) 4 Γραπτή 1,5

6

Ειδικά Θέματα Εφοδιασμού- Απογραφών 3 Γραπτή 1,5

7

Διοίκηση Αποθεμάτων 4 Γραπτή 1,5

8

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- Logistics 6 2

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Αρμενιστή

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ναυτιλία Ι 4 Γραπτή 1,5

3

Ναυτική Τέχνη Ι 4 Γραπτή και Πρακτική 2

4

Ευστάθεια Φόρτωση 4 Γραπτή 1,5

5

Συντήρηση Σκάφους 4 Γραπτή 1,5

6

Τοπογραφία Χαρτογραφία 2 Γραπτή 1

7

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας Ι 2 Γραπτή 1

8

Στοιχεία Ωκεανογραφείας 2 Γραπτή 1

9

Ναυτικά Όργανα 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Χειρισμός Πλοίου Ι 4 Γραπτή και Πρακτική 1,5

3

Ναυτική Τέχνη ΙΙ 4 Γραπτή και Πρακτική 2

4

Ναυτιλία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

5

Στοιχεία Υδρογραφίας 3 Γραπτή 1,5

6

Ναυτικό Ραντάρ 3 Γραπτή 1,5

7

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 3 Γραπτή 1,5

8

Βασικές Αρχές Πρόωσης Πλοίων 2 Γραπτή 1

9

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας  ΙΙ 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ II 4 Γραπτή και Πρακτική 2

3

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ III 4 Γραπτή και Πρακτική 1,5

4

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 4 Γραπτή 1,5

5

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 3 Γραπτή 1,5

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2 Γραπτή 1

7

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Γραπτή 1

8

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι 2 Γραπτή 1

9

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ι 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Αρμενιστή

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Γυμνάσια ΔΜ 4 Γραπτή 1,5

3

Διατάξεις Ασφάλειας Π. Πλοίων – Πρόληψη Ατυχημάτων 3 Γραπτή 1,5

4

Προσομοιωτής Ναυτιλίας IΙ 3 Γραπτή 1,5

5

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

6

Ηλεκτρονική Ναυτιλία 2 Γραπτή 1

7

Πρακτική Εξάσκηση στη ΔΦΓ 6 Γραπτή 1

8

Ναυτική Τέχνη ΙV 3 Γραπτή 1,5

9

Επικοινωνίες ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση χαρτογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Υδρογραφία 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία I 6 Γραπτή 1,5

4

Αντικείμενα Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στην Ξηρά και στη Θάλασσα 6 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες 3 Γραπτή 1

6

Οδηγίες Κωδικοποίησης Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Ηλεκτρονικό Χάρτη (S-57) 4 Γραπτή

1,5

7

Διατάξεις Ασφάλειας Π. Πλοίων – Πρόληψη Ατυχημάτων 3 Γραπτή 1

8

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση υδρογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Υδρογραφία 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία I 6 Γραπτή 1,5

4

Αντικείμενα Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στην Ξηρά και στη Θάλασσα 6 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες (ENCS) 3 Γραπτή 1

6

Οδηγίες Κωδικοποίησης Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Ηλεκτρονικό Χάρτη (S-57)

4

Γραπτή

1,5

7

Διατάξεις Ασφάλειας Π. Πλοίων – Πρόληψη Ατυχημάτων 3 Γραπτή 1

8

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Αρμενιστή

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 4 Γραπτή 2

4

Πολυεστερικά Σκάφη 3 Γραπτή 1,5

5

Χειρισμός Πλοίου IIΙ 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

6

Συστήματα Η/Ν Χάρτη 2 Γραπτή 1

7

Πρακτική Εξάσκηση στη ΔΑΔ 6 Γραπτή 1

8

Πρακτική Εξάσκηση στη ΔΝΑΡ- ΝΣ 6 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση χαρτογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία II 6 Γραπτή 2

4

Απεικόνιση Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Έντυπο Χάρτη 6 Γραπτή 2

5

Παλίρροιες 3 Γραπτή και Πρακτική 1

6

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας  – Σύστημα NAVTEX 3 Γραπτή 1

7

Συστήματα Σημάνσεως 4 Γραπτή 1,5

8

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση υδρογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Παλιρροιογράφοι – Παλιρροιόμετρα 3 Γραπτή 1

4

Αρχές Λειτουργίας Ακουστικών Συστημάτων 3 Γραπτή 1

5

Αρχές Σχεδίασης Υδρογραφικής Εργασίας 6 Γραπτή και Πρακτική 2

6

Υπεισερχόμενα Σφάλματα 4 Γραπτή 1,5

7

Ναυτική Χαρτογραφία 6 Γραπτή 2

8

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Επιχειρήσεων – Επικοινωνιών

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Οργάνωση Επικοινωνιών Ι 3 Γραπτή 1,5

3

Επικοινωνίες Δεδομένων 3 Γραπτή 1,5

4

Η/Μ Συμβατότητα, Θόρυβος 3 Γραπτή 1,5

5

Γενικά Ηλεκτρονικά 3 Γραπτή 1,5

6

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

7

Γενική Ναυτιλία 3 Γραπτή 1,5

8

Κρύπτο 3 Γραπτή 1,5

9

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Οργάνωση Επικοινωνιών ΙΙ 4 Γραπτή 1,5

3

Ναυτική Τακτική 4 Γραπτή 1,5

4

Αρχές Επικοινωνιών 3 Γραπτή 1,5

5

Δίκτυα Η/Υ 2 Γραπτή 1

6

Εκμετάλλευση Συστημάτων Αναφορών 3 Γραπτή 1,5

7

Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαβίβασης Επικοινωνιών 3 Γραπτή 1,5

8

Εκμετάλλευση Ραδιοτηλεφωνίας 3 Γραπτή 1,5

9

Αρχές Ραντάρ 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Μορφές Πολέμου Ι 4 Γραπτή 1,5

3

Ηλεκτρονικός Πόλεμος 4 Γραπτή 1,5

4

Τηλεπικοινωνίες Ι 3 Γραπτή 1,5

5

Συσκευές Επικοινωνιών – Link 4 Γραπτή 1,5

6

Δορυφορικές Επικοινωνίες και Εφαρμογές 3 Γραπτή 1,5

7

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 2 Γραπτή 1

8

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

9

Μετεωρολογία 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Ραδιοεντοπιστής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση Πληροφοριών Μάχης  – Εχθρογνωσια 3 Γραπτή 1,5

3

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα STACOS (Θεωρ.) 4 Γραπτή 1,5

4

Προβλήματα Σχετικής Κίνησης -Προσομοιωτής Ναυτιλίας 3 Γραπτή 1,5

5

Καθήκοντα ASS ADO/PWO (Θεωρία-Πρακτική) 6 Γραπτή 2

6

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα STACOS (Πρακτική) 6 Γραπτή 1

7

Αρχές Ραδιοεντοπισμού 2 Γραπτή 1

8

Στοιχεία Τακτικής I 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Συσκευές Επικοινωνιών / Ασυρμάτου 6 Γραπτή 2

3

Διάδοση Η/Μ Κυμάτων 2 Γραπτή 1

4

Αυτοματοποιημένα Σύστηματα Διαβίβασης Σηματων-Brass / Amps 5 Γραπτή 1,5

5

Ασφάλεια Επικοινωνιών / Διαδικασίες OTAT-OTAD-OTAR 2 Γραπτή 1

6

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 3 Γραπτή 1,5

7

Πρακτική Εκπαίδευση σε ΠΠ (τ. ΦΓ)  6 Γραπτή 1

8

Ηλεκτρονικός Πόλεμος ΙΙ 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Σηματωρός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

ΕΣΣ Τακτική I 6 Γραπτή 2

3

Ναυτική Τακτική 4 Γραπτή 1,5

4

Κανόνες Εκμετάλλευσης Ορατής Συνεννόησης 4 Γραπτή 1,5

5

Διεθνής Κώδικας  Σημάτων  (Δ. Κ. Σ.) 3 Γραπτή 1,5

6

Αγγλική Τεχνική Ορολογία (ΑΤΟ) 2 Γραπτή 1

7

Οργάνωση Γεφύρας 4 Γραπτή 1,5

8

Αναλαμπές 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση χαρτογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Υδρογραφία 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία I 6 Γραπτή 1,5

4

Αντικείμενα Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στην Ξηρά και στη Θάλασσα 6 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες 3 Γραπτή 1

6

Οδηγίες Κωδικοποίησης Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Ηλεκτρονικό Χάρτη (S-57) 4 Γραπτή

1,5

7

Διατάξεις Ασφάλειας Π. Πλοίων – Πρόληψη Ατυχημάτων 3 Γραπτή 1

8

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση υδρογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Υδρογραφία 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία I 6 Γραπτή 1,5

4

Αντικείμενα Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στην Ξηρά και στη Θάλασσα 6 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες (ENCS) 3 Γραπτή 1

6

Οδηγίες Κωδικοποίησης Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Ηλεκτρονικό Χάρτη (S-57)

4

Γραπτή

1,5

7

Διατάξεις Ασφάλειας Π. Πλοίων – Πρόληψη Ατυχημάτων 3 Γραπτή 1

8

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Ραδιοεντοπιστής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα TACTICOS (Θεωρ.) 6 Γραπτή 2

4

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα DAISY-LINK 11 (Θεωρ.) 2 Γραπτή 1

5

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα DAISY-LINK 11 (Πρακτική) 6 Γραπτή και Πρακτική 1

6

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα TACTICOS (Πρακτική) 6 Γραπτή 1

7

Χειρισμός Ρ/T  – Τακτικοί Κώδικες 2 Γραπτή 1

8

Στοιχεία Τακτικής ΙΙ 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Πρωτόκολλο Acp 127 / Επεξήγηση Σήματος- TCP/IP 4 Γραπτή 1,5

4

Οργάνωση Επικοινωνιών ΙII 3 Γραπτή 1,5

5

Δορυφορικές Επικοινωνίες 2 Γραπτή 1

6

Κρυπτογραφία 3 Γραπτή 1,5

7

Πρακτική Εκπαίδευση στο ΣΔΑΜ  6 Γραπτή 1

8

Πρακτική Εκπαίδευση στο ΚΕΠΙΧ ΕΚΣ/ΣΑΛ, ΕΚΣΚΑΡ  6 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Σηματωρός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

ΕΣΣ Τακτική II 6 Γραπτή 2

4

Οργάνωση Επικοινωνιών ΙII 4 Γραπτή 1,5

5

Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαβίβασης Επικοινωνιών ΙI 4 Γραπτή 1,5

6

Κρυπτογραφία- Ασφάλεια 4 Γραπτή 1,5

7

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας 3 Γραπτή 1,5

8

Εκμετάλλευση Συστήματος Αναφορών II 3 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση χαρτογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία II 6 Γραπτή 2

4

Απεικόνιση Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Έντυπο Χάρτη 6 Γραπτή 2

5

Παλίρροιες 3 Γραπτή και Πρακτική 1

6

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας  – Σύστημα NAVTEX 3 Γραπτή 1

7

Συστήματα Σημάνσεως 4 Γραπτή 1,5

8

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση υδρογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Παλιρροιογράφοι – Παλιρροιόμετρα 3 Γραπτή 1

4

Αρχές Λειτουργίας Ακουστικών Συστημάτων 3 Γραπτή 1

5

Αρχές Σχεδίασης Υδρογραφικής Εργασίας 6 Γραπτή και Πρακτική 2

6

Υπεισερχόμενα Σφάλματα 4 Γραπτή 1,5

7

Ναυτική Χαρτογραφία 6 Γραπτή 2

8

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Τεχνικός Όπλων

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Ηλεκτρονικά Ι 4 Γραπτή 1,5

4

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι 3 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Σχέδιο 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Η/Λ 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

7

Εργαστήριο Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

8

Εργαστήριο Ψηφιακών Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

9

Ναυτικά Όπλα (Φ.Οπ.) 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Βλητική 3 Γραπτή 1,5

3

Ναυτικά Πυροβόλα Ι 4 Γραπτή 1,5

4

Μηχανική των Ρευστών 3 Γραπτή 1,5

5

Εκρηκτικές Ύλες, Πυρομαχικά 3 Γραπτή 1,5

6

Σ.Α.Ε. 3 Γραπτή 1,5

7

Συγχροσυστήματα Σερβομηχανισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Εργαστήρια Ψηφιακών ΗΝΙΙ 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

9

Διοίκηση Ολικής Ποιότηττας 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Ναυτικά Πυροβόλα ΙΙ (76/62) 4 Γραπτή 1,5

3

Στοιχεία Κατευθυνόμενων Βλημάτων 3 Γραπτή 1,5

4

Αποθήκευση  Πυρομαχικών Ι 3 Γραπτή 1,5

5

Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών 3 Γραπτή 1,5

6

Υδραυλική Ισχύς 3 Γραπτή 1,5

7

Χημεία Ι (ανόργανη) 3 Γραπτή 1,5

8

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 3 Γραπτή 1,5

9

Ύφαλα Όπλα 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Τεχνικός Πυροβόλων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Διατάξεις Ασφαλείας Πυροβολικού 3 Γραπτή 1,5

3

Πυροβόλο BOFORS 40MM L/70 BREDA 3 Γραπτή 1,5

4

Πυροβόλο 76/62 OTO MELARA (compact – SRGM) 6 Γραπτή 2

5

Εργασίες Συντηρήσεως και Γενικής Επισκευής Πυροβόλου 76/62 ΟΤΟ MELARA 6 Γραπτή 1,5

6

Εργασίες Συντηρήσεως Πυροβόλου BOFORS 40L 70 BREDA 4 Γραπτή 1,5

7

Πυροβόλα ΑΚ-630m / ZU-23/ RH 20MM Τροχήλατο. 2 Γραπτή 1

8

ΚΒ STINGER 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνικός Πυρομαχικών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Κανονισμός  Αποθήκευσης Πυρομαχικών 6 Γραπτή 2

3

Οπλοβομβίδες- Νάρκες Ξηράς – Χειροβομβίδες 3 Γραπτή 1,5

4

Διαχείριση Πυρομαχικών 3 Γραπτή 1,5

5

Πυροβόλα Bofors  L 70 40mm – Rheinmetall 20mm- Oerlikon 20mm 4 Γραπτή 1,5

6

Άγημα Ασφαλείας – Φ.Ο. 3 Γραπτή 1,5

7

Χημεία ΙΙ (Οργανική) 3 Γραπτή 1,5

8

Μηχανικά Αντίμετρα. 4 Γραπτή – 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνίτης Ναρκών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Εισαγωγή στις νάρκες 2 Γραπτή 1

3

Εισαγωγή στη Νάρκη ΜΚ-6 3 Γραπτή 1,5

4

Εισαγωγή στη Νάρκη MR-80 3 Γραπτή 1,5

5

Περιοδική Επιθεώρηση Νάρκης MK-6 3 Γραπτή 1,5

6

Τελική Ετοιμασία Νάρκης ΜΚ-6 3 Γραπτή 1,5

7

Εργασίες επί της Νάρκης MR-80 6 Γραπτή 2

8

Αρχές Υδροακουστικής 4 Γραπτή – 1,5

9

Άγημα Ασφαλείας –Φ.Ο. 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνικός Τορπιλών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Τορπίλη ΜΚ-46 (Θεωρία) 8 Γραπτή 2

3

Τορπίλη ΜΚ-37 (Θεωρία) 2 Γραπτή 1

4

Τορπιλοσωλήνες (Θεωρία) 2 Γραπτή 1

5

Βολή Αλιεία Τ/Λ Γυμνασίων και ECTV 2 Γραπτή 1

6

Πρακτική Εκπαίδευση στην Τορπίλη ΜΚ-46 10 Γραπτή 2

7

Πρακτική Εκπαίδευση στην Τορπίλη ΜΚ-37 1 Γραπτή 1

8

Πρακτική Εκπαίδευση στους Τορπιλοσωλήνες 1 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Οπλουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Διατάξεις Ασφαλείας Πυροβολικού 4 Γραπτή 1,5

3

Μηχανουργική  Τεχνολογία 3 Γραπτή 1

4

Μηχανουργική  Τεχνολογία ΠΡΑΚΤ 6 Γραπτή 2

5

Οπλουργοί Οπλοπολυβόλα – Υποπολυβόλα 4 Γραπτή 1,5

6

Οπλουργοί Οπλοπολυβόλα – Υποπολυβόλα ΠΡΑΚΤ 3 Γραπτή 1

7

Φορητός Οπλισμός – Πιστόλα – Περίστροφα 3 Γραπτή 1

8

Φορητός Οπλισμός – Πιστόλα – Περίστροφα ΠΡΑΚΤ 3 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Κατευθυνόμενων Βλημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

K/B HARPOON 5 Γραπτή 1,5

3

K/B HARPOON (ΠΡΑΚΤΙΚΗ) 6 Γραπτή 2

4

K/B NSSM 5 Γραπτή 1,5

5

K/B NSSM(ΠΡΑΚΤΙΚΗ) 6 Γραπτή 2

6

K/B PENGUIN 2 Γραπτή 1

7

ΚΒ STINGER 2 Γραπτή 1

8

Φυσική Αγωγή

9

Πεζικές Ασκήσεις

10

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

11

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

12

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

13

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Τεχνικός Πυροβόλων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Πυροβόλο ΟΤΟ BREDA 30mm 3 Γραπτή 1,5

4

Πυροβόλο 5/54 ( ΜΚ 45 Mod2) 6 Γραπτή 2

5

Πυροβόλο EMERLEC 30mm 3 Γραπτή 1,5

6

Άγημα Ασφαλείας ΠΠ – Φ.Ο. 4 Γραπτή 1,5

7

Εργασίες Συντήρησης (Λύση /Άρμοση) ΠΒ  OERLIKON – RHEINMENTAL 20mm 2 Γραπτή 1

8

Εργασίες συντήρησης Πυροβόλου 5/54 (ΜΚ 45 Mod 2 ) 4 Γραπτή 1

9

Εργασίες Συντήρησης (Λύση /Άρμοση) ΠΒ   ΟΤΟ BREDA 30mm – EMERLEC 30mm 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνικός Πυρομαχικών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Άκαπνη- Μαύρη Πυρίτιδα- Καταρτισμός Γομώσεων 2 Γραπτή 1

4

Πυρομαχικά Φορητού Οπλισμού 4 Γραπτή 1,5

5

Πυρομαχικά Ναυτικών Πυροβόλων 4 Γραπτή 1,5

6

Πυρομαχικά-Σύνθετα Φυσίγγια –Βλήματα- Απαρτια Αυτών 4 Γραπτή 1,5

7

Εκρηκτικά Πυρομαχικά- Πυρομαχικά Υπονομεύσεως – Πυροτεχνικά 4 Γραπτή 1,5

8

Πρακτική Εκπαίδευση 6 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνίτης Ναρκών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Μαγνητισμός 3 Γραπτή 2

4

Ευστάθεια Φόρτωση 3 Γραπτή 1,5

5

Εισαγωγή στη Νάρκη ΜΚ – 55 mod 2 3 Γραπτή 1,5

6

Περιοδική Επιθεώρηση – Τελική Ετοιμασία Νάρκης MK – 55 mod 2 6 Γραπτή 2

7

Εισαγωγή στη Νάρκη MK-18 3 Γραπτή 1,5

8

Περιοδική Επιθεώρηση – Τελική Ετοιμασία Νάρκης MK-18 6 Γραπτή 2

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνικός Τορπιλών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Αρχές Υδροακουστικής 2 Γραπτή 1

4

Ηλεκτρομηχανικές Διατάξεις 2 Γραπτή 1

5

Τορπίλες SUT/SST-4 (ΘΕΩΡΙΑ) 4 Γραπτή 2

6

Τορπίλες SUT/SST-4 (Πρακτικό) 12 Γραπτή 1,5

7

Άγημα Ασφαλείας –Φ.Ο. 2 Γραπτή 1

8

Εκρηκτικά Πυρομαχικά- Πυρομαχικά Υπονομεύσεως 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Οπλουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 3 Γραπτή 1

4

Οπλουργοί Πολυβόλα 3 Γραπτή 1

5

Οπλουργοί Πολυβόλα ΠΡΑΚΤ 6 Γραπτή 2

6

Άγημα Ασφαλείας ΠΠ – Φ.Ο. 3 Γραπτή 1

7

Οπλουργοί Τυφέκια ΠΡΑΚΤ 6 Γραπτή 2

8

Οπλουργοί Τυφέκια 3 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Κατευθυνόμενων Βλημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

K/B EXOCET 5 Γραπτή 2

4

K/B EXOCET

(ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

4 Γραπτή 2

5

K/B HELLFIRE 2 Γραπτή 1

6

K/B HELLFIRE

(ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

3 Γραπτή 1,5

7

K/B RAM 2 Γραπτή 1

8

K/B RAM

(ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

3 Γραπτή 1,5

9

K/B PENGUIN

(ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

2 Γραπτή 1

10

Άγημα Ασφαλείας ΠΠ – Φ.Ο. 3 Γραπτή 1,5

11

Φυσική Αγωγή

12

Πεζικές Ασκήσεις

13

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

14

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

15

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

16

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Ηλεκτρολόγος

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Ηλεκτρονικά Ι 4 Γραπτή 1,5

4

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι 3 Γραπτή 1,5

5

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως 2 Γραπτή 1

6

Εργαστήριο Η/Λ 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

7

Εργαστήριο Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

8

Εργαστήριο Ψηφιακών Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

9

Ηλεκτρικές Μετρήσεις 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτρικές Μηχανές  Ι 3 Γραπτή 1,5

3

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 3 Γραπτή 1,5

4

Ναυτικά ΗΛ/ΗΝ Όργανα 4 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 3 Γραπτή 1,5

6

Ηλεκτρονικά Ισχύος 3 Γραπτή 1,5

7

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

8

Σταθμοί- Δίκτυα ΗΛ Ενέργειας 3 Γραπτή 1,5

9

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μηχανών  Ι 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτρικές  Μηχανές  ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Ηλεκτροτεχνικές  Εφαρμογές Πλοίων 3 Γραπτή 1,5

4

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ξηράς 3 Γραπτή 1,5

5

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου (Θεωρία – Εργαστήριο) 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

6

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μηχανών  ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

7

Ανάλυση Κυκλωμάτων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 2 Γραπτή 1

8

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο II 3 Γραπτή 1,5

9

Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 4 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου 4 Γραπτή 2

3

Ηλεκτρικές Μετρήσεις 3 Γραπτή 1,5

4

Σύγχρομεταδότες – Σερβοσυστήματα 3 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρική Εγκατάσταση ΦΓ Τ. “S” 4 Γραπτή 1,5

6

Βοηθητικά Μηχανήματα ΦΓ Τ. “S” 2 Γραπτή 1

7

Ηλεκτρική Εγκατάσταση ΦΓ T. “MEKO” 4 Γραπτή 1,5

8

Βοηθητικά Μηχανήματα ΦΓ T. “ΜΕΚΟ” 2 Γραπτή – 1

9

Βιομηχανικά HN 4 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Αυτοματισμοί Με Προγραμματιζόμενους Ελεγκτές (PLC) και Μικροελεγκτές 4 Γραπτή 1,5

4

Συστήματα ασφαλείας 4 Γραπτή 1,5

5

Τροφοδοτικά 4 Γραπτή 1,5

6

Μέθοδοι Συντήρησης Συσκευών Μηχανημάτων 2 Γραπτή 1

7

Υποσταθμοί Μέσης Τάσης 4 Γραπτή 1,5

8

Πρακτική εξάσκηση σε συνεργεία ΝΣ/ΔΤ-  Κραδασμών 6 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Θερμοδυναμική 3 Γραπτή 1,5

3

Τεχνική Μηχανική – Στατική 4 Γραπτή 1,5

4

Τεχνικά Υλικά 3 Γραπτή 1,5

5

Μηχανολογικό Σχέδιο 4 Γραπτή 1,5

6

Αρχές Ναυπηγίας 3 Γραπτή 1,5

7

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

8

Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας 2 Γραπτή 1

9

Μετρολογία 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (Μ.Ε.Κ.) Ι 4 Γραπτή 1,5

3

Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών 4 Γραπτή 1,5

4

Τεχνολογία Ψύξης Ι 4 Γραπτή 1,5

5

Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία 3 Γραπτή 1,5

6

Εφαρμογές Συστημάτων Αυτοματισμού 3 Γραπτή 1,5

7

Αγγλική Τεχνική Ορολογία (Α.Τ.Ο.) 3 Γραπτή 1,5

8

Μηχανική Ρευστών 3 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (Μ.Ε.Κ.) ΙΙ 4 Γραπτή 1,5

3

Στοιχεία μηχανών 4 Γραπτή 1,5

4

Αεριοστρόβιλοι 4 Γραπτή 1,5

5

Υδραυλική Ισχύς 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

6

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου 3 Γραπτή 1,5

7

Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 2 Γραπτή 1

8

Τεχνολογία Ψύξης ΙΙ 2 Γραπτή 1

9

Συμπιεστές Ψυκτικών Μονάδων 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Μηχανικός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΕΚ-I (ΕΜΒΟΛΟΦOΡΕΣ ΜΕΚ) 4 Γραπτή 2

3

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 3 Γραπτή 1,5

4

ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3 Γραπτή 1,5

5

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦOΡΩΝ ΜΕΚ 6 Γραπτή 1

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 6 Γραπτή 1

7

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ 2 Γραπτή 1

8

LOGISTICS 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανικός Ψυκτικών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Κλιματισμός 6 Γραπτή 2

3

Ηλεκτρικές Μηχανές 3 Γραπτή 1,5

4

Υπολογισμοί Ψύξεως 3 Γραπτή 1,5

5

Εργαστήριο Συμπιεστών Ψύξης – Κλιματισμού 4 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Σχεδίου Ψυκτ. – Κλιμ. Εγκαταστάσεων 2 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Μηχανολογίας 6 Γραπτή 1

8

Ρύπανση και Προστασία των Θαλασσών 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανικός Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΕΚ-I (ΕΜΒΟΛΟΦOΡΕΣ ΜΕΚ) 4 Γραπτή 1,5

3

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3 Γραπτή 1

4

ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3 Γραπτή 1

5

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦOΡΩΝ ΜΕΚ 6 Γραπτή 2

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 6 Γραπτή 2

7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 Γραπτή 1

8

LOGISTICS 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Μηχανικός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Ειδικά Θέματα Μ.Ε.Κ. ΙΙ 6 Γραπτή 2

4

Εγκατ. Βοηθ. Συστημάτων Πλοίων 3 Γραπτή 1,5

5

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Ναυτικών Αεριοστροβίλων 6 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο  Βοηθ. Μηχανημάτων 2 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο Συγκολλήσεων 4 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανικός Ψυκτικών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Αυτοματισμοί Ψύξης και Κλιματισμού 4 Γραπτή 2

4

Εγκατ. Βοηθ. Συστημάτων Πλοίων 3 Γραπτή 1,5

5

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Κεντρ. Μον. Ψύξης – Κλιματισμού 8 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Συγκολλήσεων 4 Γραπτή 1

8

Logistics 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανικός Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 Γραπτή 2

4

ΕΓΚΑΤ. ΒΟΗΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 3 Γραπτή 1,5

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 3 Γραπτή 1,5

6

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 6 Γραπτή 1

7

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3 Γραπτή 1

8

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 3 Γραπτή 1

9

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Ηλεκτρονικά Ι 4 Γραπτή 1,5

4

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι 3 Γραπτή 1,5

5

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Η/Λ 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

7

Εργαστήριο Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

8

Εργαστήριο Ψηφιακών Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

9

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτρονικά  ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Ψηφιακά  ηλεκτρονικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

4

Οπτοηλεκτρονική 3 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρονικά  ισχύος 3 Γραπτή 1,5

6

Εισαγωγή  στους  μικροεπεξεργαστές και  μικροελεγκτές 3 Γραπτή 1,5

7

Ηλεκτρονικό   σχέδιο &  και  κατασκευή 3 Γραπτή 1,5

8

Εργαστήριο ψηφιακών  ηλεκτρονικών  ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

9

Συστήματα  αυτόματου  ελέγχου (θεωρία –εργαστήριο) 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτρονικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Τηλεπικοινωνίες Ι 3 Γραπτή 1,5

4

Κεραίες  και  γραμμές  μεταφοράς 4 Γραπτή 1,5

5

Μικροκύματα 4 Γραπτή 1,5

6

Σχεδίαση  και προσομοίωση κυκλωμάτων  με  ηλεκτρονικό υπολογιστή 2 Γραπτή 1

7

Διάδοση κυμάτων 2 Γραπτή 1

8

Δίκτυα υπολογιστών 3 Γραπτή 1,5

9

Εργαστήριο ΗΝ ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Ανθυποβρυχιακών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αρχές Υδροακουστικής και Συστημάτων SONAR – Στρατιωτική Ωκεανογραφία 4 Γραπτή 2

3

Αρχές Ωκεανογραφίας 2 Γραπτή 1

4

Συσκευή AN/SQS-505A 3 Γραπτή 1,5

5

Συσκευή SONAR DE-1160 HM VDS 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο  Καρτών (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Συσκευών ΑΥ Ι (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

8

Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΗΝ 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Αυτομάτων Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Πυξίδες 4 Γραπτή 1,5

3

Συστήματα μετάδοσης Σήματος Γ/Π 4 Γραπτή 1,5

4

Δρομόμετρα 2 Γραπτή 1

5

Περιοδική Συντήρηση Συστημάτων (PMS) 2 Γραπτή 1

6

Εργαστήριο  Γυροπυξίδων (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Δρομομέτρων (Πρακτική Εκπαίδευση) 3 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο Καρτών (Πρακτική Εκπαίδευση) 3 Γραπτή – 1

9

Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΗΝ 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Συστημάτων Διεύθυνσης Βολής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αρχές Radar 3 Γραπτή 1,5

3

Εργαστήριο  ΗΝ  Κυκλωμάτων Ραντάρ 3 Γραπτή 1,5

4

Συστήματα Μάχης Φ/Γ 6 Γραπτή 2

5

Διατάξεις Ασφαλείας Προσωπικού Και Διαχείρισης Πυρομαχικών 2 Γραπτή 1

6

Εργαστήριο  Καρτών (Πρακτική Εκπαίδευση) 2 Γραπτή 1

7

Εκπαίδευση στα Συνεργεία ΣΔΒ (Sea  Sparrow,  Harpoon και Phalanx) 6 Γραπτή 1

8

Εκπαίδευση στα Συνεργεία Φ/Γ ‘’S’’- ΜΕΚΟ 4 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Ραδιοεντοπιστικών Συσκευών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αρχές Radar 3 Γραπτή 1,5

3

Εργαστήρια Η/Ν Κυκλωμάτων Ρ/Ε 3 Γραπτή 1,5

4

Εργαστήρια Μικροκυμάτων 3 Γραπτή 1,5

5

Εκμετάλλευση Συσκευών Ρ/Ε 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Καρτών (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Ραντάρ (Πρακτική Εκπαίδευση)  6 Γραπτή 1

8

Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΗΝ 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Συστημάτων Συνεννοήσεως

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Τηλεπικοινωνίες ΙΙ (Θεωρία- Εργαστήριο) 3 Γραπτή 1,5

3

Οπτικές Επικοινωνίες (Θεωρία- Εργαστήριο) 3 Γραπτή 1,5

4

Εργαστήριο Αναλογικών Επικοινωνιών 3 Γραπτή 1,5

5

Δορυφορικά Συστήματα Πλοίων 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Καρτών (Πρακτική Εκπαίδευση) 3 Γραπτή 1

7

Εκπαίδευση Στο Συνεργείο Φρεγατών 6 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο Δορυφορικών Συστημάτων (Πρακτική Εκπαίδευση) 3 Γραπτή – 1

9

Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΗΝ 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Υφάλων Όπλων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Τορπίλη ΜΚ-46 (Θεωρία) 8 Γραπτή 2

3

Τορπίλη ΜΚ-37 (Θεωρία) 2 Γραπτή 1

4

Επισκευές, Έλεγχοι Καρτών – Κυκλωμάτων 3 Γραπτή 1,5

5

Τορπίλη ΜΚ46 (Πρακτικό) 8 Γραπτή 1

6

Εργασίες Συντηρήσεως (Λύση – Άρμοση) Τ/Λ ΜΚ-37 1 Γραπτή 1

7

Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΗΝ 2 Γραπτή 1

8

Μαγνητισμός 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Ανθυποβρυχιακών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Τακτική Α/Υ Πολέμου 3 Γραπτή 1,5

4

Τακτικά Συστήματα Μάχης 3 Γραπτή 1,5

5

Βοηθητικές Συσκευές Α/Υ 2 Γραπτή 1

6

Περιοδική Συντήρηση Συστημάτων (pms) 1 Γραπτή 1

7

Παθητικές Συσκευές Α/Υ 3 Γραπτή 1,5

8

Εργαστήριο Συσκευών ΑΥ ΙΙ (Πρακτική Εκπαίδευση) 12 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Αυτομάτων Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Στατικοί Μετατροπείς 3 Γραπτή 1,5

4

Συστήματα Έλεγχου (Control and Monitoring) 6 Γραπτή 2

5

Γενική Εικόνα Λοιπών ΗΝ Συστημάτων 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Control and Monitoring (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Στατικών Μετατροπέων (Πρακτική Εκπαίδευση) 5 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο Ανεμόμετρων (Πρακτική Εκπαίδευση) 1 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Συστημάτων Διεύθυνσης Βολής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Συστήματα Μάχης ΤΠΚ 3 Γραπτή 1,5

4

Συντήρηση Υλικού (3Μ) 3 Γραπτή 1,5

5

Βλητική – Παραλληλισμός Οπλικών Συστημάτων 2 Γραπτή 1

6

Βασικές ΗΜ Διατάξεις 2 Γραπτή 1

7

Ναυτικά Πυροβόλα 2 Γραπτή 1

8

Εκπαίδευση στα Συνεργεία ΣΔΒ Vega/ΤΠΚ 6 Γραπτή 1

9

Εκπαίδευση στα Συνεργεία  Κ/Β (Sea Sparrow, Harpoon, Penguin, Exocet) 6 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Ραδιοεντοπιστικών Συσκευών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Τακτικά Συστήματα Μάχης 4 Γραπτή 1,5

4

Data Links 2 Γραπτή 1

5

Ηλεκτρονικός Πόλεμος – IFF 4 Γραπτή 1,5

6

Συσκευές Ρ/Ε Ναυτιλίας (Bridge Master) 2 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Τακτικών Συστημάτων (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο  LINK- ESM- IFF (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Συστημάτων Συνεννοήσεως

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Πομποί HF/UHF/VHF

Δέκτες HF

5 Γραπτή 2

4

Συστήματα INTERCOMMUNICATIONS Πλοίων 2 Γραπτή 1

5

Σειριακές Διασυνδέσεις / MODEM 2 Γραπτή 1

6

Κρυπτοσυσκευές (Σειριακές) 3 Γραπτή 1,5

7

Εργαστήρια  Π/Δ HF –  HF Δεκτών – VHF / UHF (Πρακτική Εκπαίδευση) 10 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο CRYPTO (Πρακτική Εκπαίδευση) 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Υφάλων Όπλων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Τορπίλες SUT/SST-4 (Θεωρία) 6 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Νάρκη ΜΚ – 55 mod 2 3 Γραπτή 1,5

5

Εισαγωγή στη Νάρκη MR-80. 3 Γραπτή 1,5

6

Τορπίλες SUT/SST-4 (Πρακτικό) 8 Γραπτή 1

7

Έλεγχος και Επιθεώρηση Νάρκης ΜΚ 55 MOD 2 2 Γραπτή 1

8

Συντήρηση Νάρκης MR-80 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Εισαγωγή στον προγραμματισμό 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

3

Λειτουργικά συστήματα Ι 3 Γραπτή 1,5

4

Βάσεις δεδομένων Ι 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

5

Υλικό υπολογιστών Ι 2 Γραπτή  – Πρακτική 1

6

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 3 Γραπτή 1,5

7

Δίκτυα υπολογιστών Ι 3 Γραπτή 1,5

8

Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά 3 Γραπτή 1,5

9

Διακριτά μαθηματικά 2 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

3

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

4

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

5

Ψηφιακή Σχεδίαση 2 Γραπτή 1

6

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

7

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

8

Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού Ι 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

9

Υλικό Υπολογιστών ΙΙ 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Διαχείριση Δικτύων (Εργαστήριο) 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

3

Εγκατάσταση και Διαχείριση Δρομολογητών 3 Πρακτική 1,5

4

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

5

Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων 2 Γραπτή 1

6

Τηλεπικοινωνίες 3 Γραπτή 1,5

7

Δορυφορικές Επικοινωνίες 3 Γραπτή 1,5

8

Ασφάλεια Δικτύων 3 Γραπτή 1,5

9

Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού ΙΙ 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Διαχείριση και Συντήρηση Εξυπηρετητή Windows Server 2008 6 Γραπτή  – Πρακτική 2

3

Δομημένη Καλωδίωση 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

4

Προγραμματισμός συστήματος σε UNIX 3 Γραπτή 1,5

5

Αναβάθμιση και Συντήρηση Η/Υ 6 Γραπτή  – Πρακτική 1

6

Διαχείριση και συντήρηση WAN του Π.Ν. 4 Γραπτή  – Πρακτική 1

7

Τεχνολογία Λογισμικού 2 Γραπτή 1

8

Μικροελεγκτές 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων. 6 Γραπτή 2

4

Προγραμματισμός Στο Διαδίκτυο 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

5

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

6

Ανάπτυξη λογισμικού αυτοματοποιημένων επιχειρησιακών και στρατηγικών συστημάτων υπολογιστών 6 Γραπτή  – Πρακτική 1

7

Διαχείριση Web Server και Συστημάτων Διαχείρισης  Περιεχομένου 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

8

Εφαρμογές της Πληροφορικής στα Η/Ν    2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Τεχνικός Συνεργείων

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Θερμοδυναμική 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

3

Τεχνική Μηχανική I – Στατική 4 Γραπτή 2

4

Τεχνικά Υλικά 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

5

Μηχανολογικό Σχέδιο 4 Γραπτή  – Πρακτική 2

6

Αρχές Ναυπηγίας 3 Γραπτή 1,5

7

Συντήρηση Σκάφους 3 Γραπτή 1,5

8

Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας 2 Γραπτή 1

9

Μετρολογία 2 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (Μ.Ε.Κ.) Ι 6 Γραπτή 2

3

Τεχνική Μηχανική II – Αντοχή Υλικών 4 Γραπτή 1,5

4

Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία 3 Γραπτή  1,5

5

Εφαρμογές Συστημάτων Αυτοματισμού 3 Γραπτή 1,5

6

Αγγλική Τεχνική Ορολογία (Α.Τ.Ο.) 3 Γραπτή 1,5

7

Μηχανική Ρευστών 3 Γραπτή 1,5

8

Ηλεκτρικές Μηχανές 2 Γραπτή 1

9

Καύσιμα Λιπαντικά 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (Μ.Ε.Κ.) ΙΙ 4 Γραπτή 2

3

Στοιχεία μηχανών 4 Γραπτή 2

4

Αεριοστρόβιλοι 3 Γραπτή 1,5

5

Υδραυλική Ισχύς 2 Γραπτή 1

6

Επιθεώρηση Συντήρηση Πλοίου 4 Γραπτή 2

7

Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 2 Γραπτή 1

8

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου 2 Γραπτή 1

9

Υγιεινή, Ασφάλεια Εργασίας 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Εφαρμοστής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία Ι 3 Γραπτή 1

3

Μηχανουργική Τεχνολογία Ι 3 Γραπτή 1

4

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 4 Γραπτή 1,5

5

Αντλίες (ΤΟΜΟΣ Ι) 6 Γραπτή 2

6

Υδραυλική Ισχύς (ΤΟΜΟΣ Ι) 4 Γραπτή 1,5

7

Κοπή Διαμόρφωση Ελασμάτων 6 Γραπτή 2

8

Φυσική Αγωγή

9

Πεζικές Ασκήσεις

10

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

11

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

12

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

13

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Βασικές Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 3 Γραπτή 1

3

Εργαλειομηχανές CNC (Τόμος 1) 6 Γραπτή 1

4

Μηχανουργική Τεχνολογία I 3 Γραπτή 1,5

5

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 4 Γραπτή 2

6

Ειδικές Κατεργασίες Μετάλλων 3 Γραπτή 1,5

7

Διάβρωση Μετάλλων και Προστασία 3 Γραπτή 2

8

Αγγλική Τεχνική Ορολογία I 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ελασματουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία Ι 3 Γραπτή 1

3

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 6 Γραπτή 2

4

Βιομηχανικά Κράματα 4 Γραπτή 1,5

5

Μη Καταστροφικός Έλεγχος Υλικών 6 Γραπτή 2

6

Βασικές Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 3 Γραπτή 1

7

Διάβρωση Μετάλλων και Προστασία 4 Γραπτή 1,5

8

Φυσική Αγωγή

9

Πεζικές Ασκήσεις

10

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

11

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

12

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

13

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Συγκολλητής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 3 Γραπτή 1

3

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 4 Γραπτή 1,5

4

Βιομηχανικά Κράματα 4 Γραπτή 1,5

5

Μη Καταστροφικός -Έλεγχος Υλικών 3 Γραπτή 1,5

6

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 6 Γραπτή 2

7

Βασικές Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 3 Γραπτή 1

8

Ειδικές Κατεργασίες Μετάλλων 3 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Δεξαμενιστής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

3

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

4

Πρακτική Εξάσκηση Στη ΔΦΓ 6 Γραπτή 2

5

Πρακτική Εξάσκηση Στο ΝΣ (ΔΤ-ΔΔ) 3 Γραπτή 1,5

6

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 2 Γραπτή 1

7

Τεχνολογία Ξυλουργικών Υλικών 3 Γραπτή 1,5

8

Μέθοδοι Κατεργασίας Ξύλου 2 Γραπτή 1

9

Πλαστικά Σκάφη 3 Γραπτή 1,5

10

Πρακτική Εξάσκηση Στη ΔΝΑΡ 3 Γραπτή 1,5

11

Φυσική Αγωγή

12

Πεζικές Ασκήσεις

13

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

14

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

15

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

16

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Σωληνουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

3

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 4 Γραπτή 2

4

Βιομηχανικά Κράματα 3 Γραπτή 1,5

5

Βασικές Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 3 Γραπτή 1,5

6

Διάβρωση Μετάλλων και Προστασία 3 Γραπτή 1,5

7

Μηχανουργική Τεχνολογία 3 Γραπτή 1,5

8

Σωληνώσεις Ι 4 Γραπτή 2

9

Ειδικές Κατεργασίες Μετάλλων 4 Γραπτή 2

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1
Εξειδίκευση Λεμβουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία I 2 Γραπτή 1

3

Εργαλειομηχανές Ξυλουργείου 6 Γραπτή 2

4

Διάβρωση Μετάλλων & Προστασία 3 Γραπτή 1,5

5

Τεχνικό Ξυλουργικό Σχέδιο 3 Γραπτή 1,5

6

Πλαστικά Σκάφη 6 Γραπτή 2

7

Ξύλινα Σκάφη 3 Γραπτή 1,5

8

Συνθετικά Υλικά 3 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Εφαρμοστής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Αγγλική Τεχνική Ορολογία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

4

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ (ΤΟΜΟΣ1) 3 Γραπτή 1,5

5

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ (ΤΟΜΟΣ2) 3 Γραπτή 1,5

6

Αντλίες (ΤΟΜΟΣ ΙΙ) 6 Γραπτή 2

7

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 3 Γραπτή 1,5

8

Υδραυλική Ισχύς (ΤΟΜΟΣ ΙΙ) 3 Γραπτή 1,5

9

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙI (Τόμος 1) 3 Γραπτή 1

4

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙI (Τόμος 2) 3 Γραπτή 1

5

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 3 Γραπτή 1

6

Εργαλειομηχανές CNC (Τόμος 2) 6 Γραπτή 2

7

Αγγλική Τεχνική Ορολογία II 2 Γραπτή 1

8

Μη Καταστροφικός  Έλεγχος Υλικών 3 Γραπτή 1

9

Βιομηχανικά Κράματα 4 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ελασματουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Μηχανουργική Τεχνολογία 6 Γραπτή 2

4

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 3 Γραπτή 1

5

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 3 Γραπτή 1

6

Κοπή – Διαμόρφωση Ελασμάτων 6 Γραπτή 2

7

Τεχνολογία Επιμεταλλώσεων 3 Γραπτή 1

8

Αγγλική Τεχνική Ορολογία ΙΙ 3 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Συγκολλητής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Αγγλική Τεχνική Ορολογία ΙΙ 2 Γραπτή 1

4

Διάβρωση Μετάλλων και Προστασία 3 Γραπτή 1

5

Μηχανουργική Τεχνολογία 3 Γραπτή 1

6

Τεχνολογία Συγκολλήσεων ΙΙ 6 Γραπτή 2

7

Συντήρηση Σκάφους ΙΙ 3 Γραπτή 1

8

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 4 Γραπτή 1,5

9

Τεχνολογία Επιμεταλλώσεων 3 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Δεξαμενιστής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Πρακτική Εξάσκηση Στη ΔΑΔ 3 Γραπτή 1,5

4

Διάβρωση Μετάλλων & Προστασία 2 Γραπτή 1

5

Τεχνικό Ξυλουργικό Σχέδιο 3 Γραπτή 1,5

6

Ξύλινα Σκάφη 3 Γραπτή 1,5

7

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 3 Γραπτή 1,5

8

Πολυεστερικά Σκάφη 2 Γραπτή 1

9

Χειρισμός Πλοίου IIΙ 3 Γραπτή 1,5

10

Τεχνολογία Σύγχρονων Μικρών Σκαφών 2 Γραπτή 1

11

Εισαγωγή στην Κατασκευή Προτύπων 3 Γραπτή 1,5

12

Φυσική Αγωγή

13

Πεζικές Ασκήσεις

14

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

15

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

16

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

17

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Σωληνουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 3 Γραπτή 1

4

Υδραυλικές εγκαταστάσεις 4 Γραπτή 1,5

5

Σωληνώσεις II 6 Γραπτή 2

6

Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις 3 Γραπτή 1

7

Τεχνολογία Επιμεταλλώσεων 3 Γραπτή 1

8

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 3 Γραπτή 1

9

Αγγλική Τεχνική Ορολογία II 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Λεμβουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2