ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Στη σύγχρονη εποχή λαμβάνει χώρα μία διαδικασία ευρέων μεταρρυθμίσεων σε όλους τους θεσμούς. Ειδικά τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και ως εκ τούτου η στρατιωτική εκπαίδευση δε θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Οι μεταρρυθμίσεις που εδραιώθηκαν με τη Διακήρυξη της Μπολόνια καθιέρωσαν στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες την πανεπιστημιακή στρατιωτική εκπαίδευση ως μία παράμετρο κλειδί για τη στρατιωτική ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και άνοιξαν το δρόμο για διάφορες προσπάθειες ως προς βελτίωση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, έχοντας αξιολογηθεί σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, το οποίο βασίστηκε στο μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM, λειτουργούν συμφώνως των κυρίων αρχών και των αντικειμενικών στόχων της Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

• διαρκής βελτίωση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων επ’ ωφελεία των δοκίμων υπαξιωματικών και των λοιπών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων ναυτικών υπηρεσιών (και άλλων στρατιωτικών υπηρεσιών) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

• διαδικασίες οι οποίες ενθαρρύνουν την ποικιλία και την καινοτομία, καθώς επίσης και την ευελιξία ως προς τη διαμόρφωση του προγράμματος μαθημάτων της Σχολής ώστε να ανταποκρίνονται στις άμεσης προτεραιότητας και σημασίας μαθησιακές ανάγκες των ενδιαφερομένων

• ανάπτυξη αποτελεσματικών οργανωσιακών δομών και διαδικασιών χάρη στις οποίες τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών μπορούν να είναι διαρκώς υποστηριζόμενα, αποδοτικά, συνεχώς βελτιούμενα

• ενθάρρυνση κουλτούρας ποιότητας και αριστείας εντός της Σχολής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

• η ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου των Ελλήνων και αλλοδαπών δοκίμων υπαξιωματικών τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ο κύριος στόχος της έννοιας της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι η διατήρηση ενός αποδοτικού συστήματος εναρμονισμένου με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες των στελεχών του ναυτικού, ώστε αυτά να καταστούν αποτελεσματικά σε όσο δυνατόν υψηλότερο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις βασικοί στυλοβάτες της βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού είναι οι ακόλουθοι:

• η εντατική ακαδημαϊκή εκπαίδευση

• η ανάπτυξη των δοκίμων υπαξιωματικών, ή οποία έγκειται στην από πλευρά τους συνειδητοποίηση των προσωπικών δεξιοτήτων τους μέσω συνειδητής συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και μέσω μη συνειδητής μάθησης (π.χ παρακολούθηση μαθημάτων, συμβουλευτική κ.λπ.)

• η πρακτική εκπαίδευση, η οποία είναι μία καλά σχεδιασμένη διαδικασία που στοχεύει στην αλλαγή στάσεων, στην επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ως συνέπεια της κεκτημένης εμπειρίας, και η οποία αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση της επίδοσης σε ένα συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας

Χάρη στις προαναφερθείσες αρχές και στόχους και λόγω της διαρκούς τήρησής τους στη λειτουργία της Σχολής κατά την πάροδο των ετών, νέοι δόκιμοι υπαξιωματικοί από διάφορες ξένες χώρες κατατάσσονται κάθε χρόνο στη Σχολή μας, ώστε να λάβουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που θα αυξήσει την ποιότητα της εργασίας τους ως μελλοντικών στελεχών των Πολεμικών Ναυτικών των χωρών προέλευσής τους.

Συνημμένα:
Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 595 Kb