Οι σπουδές στη ΣΜΥΝ διαρκούν τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Κατά το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ακαδημαïκό εξάμηνο (πρώτο και δεύτερο ακαδημαïκό έτος) οι ΔΥ ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Κατά το τρίτο εκπαιδευτικό έτος (τρίτη τάξη) οι ΔΥ ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

  1. Στο Πρόγραμμα Σπουδών καθορίζεται η μέθοδος της εξέτασης κάθε μαθήματος (γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά).
  2. Με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου και για κάθε μάθημα δίνεται προφορική βαθμολογία από τον διδάσκοντα. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει από την επίδοση σε εργασίες – ασκήσεις, στα πρόχειρα διαγωνίσματα επί της ύλης που διδάχθηκε, καθώς επίσης και από τη συμμετοχή του σπουδαστή στην τάξη.
  3. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διεξάγονται μία (1) τουλάχιστον γραπτή εξέταση για τα θεωρητικά μαθήματα ενώ στα πρακτικά, θέση διαγωνίσματος θα επέχουν προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις επί συγκεκριμένων αντικειμένων. Στην περίπτωση μαθήματος με θεωρητικό και πρακτικό – εργαστηριακό μέρος, στο Π.Σ. θα αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέρους στη συνολική βαθμολογία.
  4. Τα μαθήματα της ακαδημαϊκής, στρατιωτικής και ναυτικής εκπαιδεύσεως βαθμολογούνται με άριστα το εκατό (100). Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας και του διπλάσιου της βαθμολογίας της εξετάσεως, όπου αυτή προβλέπεται, (εφαρμόζεται ο τύπος (Π+2Ε)/3 όπου Π νοείται η προφορική βαθμολογία και Ε η βαθμολογία τελικής εξέτασης). Για τα μαθήματα που από το Π.Σ. δεν προβλέπονται τελικές εξετάσεις εξαμήνου, η προφορική βαθμολογία εξαμήνου αποτελεί τον τελικό βαθμό του μαθήματος για το εξάμηνο αυτό.
  5. Ο σπουδαστής θεωρείται επιτυχών σε κάθε μάθημα, όταν λάβει σε αυτό βαθμό τουλάχιστον πενήντα (50). Σε περίπτωση αποτυχίας, επανεξέταση των μαθημάτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό για τις εξετάσεις και πριν από την έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής περιόδου.