Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής (Ο/ΣΜΥΝ).

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση.

Στη ΣΜΥΝ παρέχεται ακαδημαϊκή (θεωρητική και πρακτική), στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στην Σχολή και στην οποία υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα, τα οποία υποστηρίζουν γνωστικά τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

  1. Οι ειδικότητες και εξειδικεύσεις των Δοκίμων Υπαξιωματικών, κατανέμονται στα κάτωθι τέσσερα πεδία γνωστικών αντικειμένων:

α. Πεδίο Α΄: Διοίκηση και Διαχείριση.

β. Πεδίο Β΄: Ναυτικές Επιχειρήσεις.

γ. Πεδίο Γ΄: Ναυτικά όπλα.

δ. Πεδίο Δ΄: Τεχνολογικές Εφαρμογές.

  1. Στη ΣΜΥΝ λειτουργούν οι ακόλουθοι Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα:

Ι.     Τομέας Ναυτικών Επιστημών και Επιχειρήσεων, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

α. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες: Ναυτιλία – Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Ναυτική Τέχνη – Χειρισμοί Πλοίου – Υδρογραφία – Τοπογραφία και Χαρτογραφία – Ωκεανογραφία – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Μετεωρολογία.

β. Ναυτικές Επιχειρήσεις: Βλητική  – Πυροβολική – Ναυτικά Όπλα (Πυροβόλα, Ύφαλα Όπλα, Φορητός Οπλισμός, Κατευθυνόμενα Βλήματα, Εκρηκτικές Ύλες, Πυρομαχικά) – Ανθυποβρυχιακές Συσκευές – Υποβρύχια Ακουστική – Συστήματα Διευθύνσεως Βολής – Τακτικά Συστήματα  Μάχης – Ναυτικός Πόλεμος και Τακτική (Πόλεμος Επιφανείας, Ανθυποβρυχιακός Πόλεμος, Αντιαεροπορικός Πόλεμος, Ναρκοπόλεμος) – Ηλεκτρονικός και Δικτυοκεντρικός Πόλεμος – Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης – Ελέγχου και Επικοινωνιών και Πληροφοριών – Ναρκαλιεία και Ναρκοθηρία – Οργάνωση και Συσκευές Επικοινωνιών.

ΙΙ.   Τομέας Θετικών Επιστημών, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

α. Ανώτερα Μαθηματικά:  Άλγεβρα – Μαθηματική Ανάλυση – Πιθανότητες και Στατιστική – Οικονομικά Μαθηματικά – Υπολογιστικά Μαθηματικά και Εφαρμογές.

β. Χημεία: Ανόργανη και Οργανική – Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων.

γ. Ηλεκτροτεχνία: Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Δίκτυα – Ηλεκτρομαγνητισμός – Ηλεκτρικές Μετρήσεις σε Κυκλώματα – Ηλεκτρικές Μηχανές – Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά – Ηλεκτρολογικό Σχέδιο – Αυτοματισμοί / Σ.Α.Ε.

δ.  Φυσική: Μηχανική – Ηλεκτρομαγνητισμός – Κυματική και Οπτική – Τεχνολογία Laser.

Στον τομέα λειτουργούν εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Εργαστήριο Οπτικής / Οπτικών Ινών.

ΙΙΙ.   Τομέας Θεωρητικών Επιστημών, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

α. Ναυτική Ιστορία

β.  Δίκαιο: Ανθρωπιστικό Δίκαιο και Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων – Ναυτικοί Κανονισμοί και Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο – Αρχές Δικαίου Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

γ. Διευθυντική: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων – Διοίκηση Επιχειρήσεων.

δ. Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία.

ε. Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά).

στ. Οικονομία και Λογιστική: Μικροοικονομία και Μακροοικονομία – Χρηματοοικονομική Λογιστική – Μηχανογραφημένη Λογιστική.

ζ. Οργάνωση και Διαχείριση υλικών: Logistics – Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης – Εφοδιασμός – Προμήθειες Ναυτικού – Διαχείριση.

ΙV.    Τομέας Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

α.  Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες: Ηλεκτρονική Φυσική – Ημιαγωγικές Διατάξεις – Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα – Ηλεκτρονικό Σχέδιο – Ηλεκτρονικές Κατασκευές – Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά – Ανάλυση κυκλωμάτων Συσκευών και Τακτικών συστημάτων Πλοίων.

β.  Κύματα και Τηλεπικοινωνίες: Συστήματα διαμόρφωσης και μετάδοσης – Μικροκύματα – Ασύρματες Ζεύξεις και διάδοση Η/Μ κυμάτων – Τηλεπικοινωνίες – Συστήματα ραντάρ – Δορυφορικές επικοινωνίες.

γ.  Επικοινωνίες και Δίκτυα υπολογιστών: Διαμόρφωση/ εκπομπή σημάτων – Δίκτυα υπολογιστών – ψηφιακές επικοινωνίες – Διαδίκτυο και Εφαρμογές

δ. Πληροφορική: Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές – Λειτουργικά Συστήματα – Γλώσσες Προγραμματισμού – Επεξεργασία Κειμένου – Λογιστικά Φύλλα – Πολυμέσα – Παρουσιάσεις – Διαδίκτυο και επικοινωνίες – Βάσεις Δεδομένων.

ε. Στον τομέα λειτουργούν εργαστήρια Αναλογικών, Ψηφιακών Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Μικροκυματικής και Ραδιοεντοπιστικών Συσκευών, Εργαστήριο Επικοινωνιών, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Δικτύων.

V. Τομέας Τεχνολογίας, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

α.  Ναυτική Μηχανολογία: Θερμοδυναμική – Μετάδοση Θερμότητας – Κλιματισμός – Ψύξη και Θέρμανση – Ψυκτικές Μηχανές και Εγκαταστάσεις – Στοιχεία Μηχανών – Μηχανολογικό Σχέδιο – Αντοχή Υλικών – Υδραυλική Ισχύς – Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών – Τεχνολογία Μηχανολογικών – Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.

β.  Ναυτικές Μηχανές: Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως – Ναυτικοί κινητήρες Diesel – Ναυτικοί Αεριοστρόβιλοι.

γ. Ναυπηγία: Μελέτη – Σχεδίαση – Κατασκευή και Συμπεριφορά Πλοίου – Ευστάθεια και Φόρτωση – Μηχανική των Ρευστών.

Στον τομέα λειτουργούν εργαστήρια Ναυτικών Μηχανών, Ψυκτικών Εφαρμογών.

 

Οργάνωση Σπουδών

Οι σπουδές στη ΣΜΥΝ διαρκούν τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του πρώτου εκπαιδευτικού έτους, καθώς επίσης και κατά το δεύτερο εκπαιδευτικό έτος, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την ειδικότητα που έχουν αποκτήσει. Κατά το τρίτο εκπαιδευτικό έτος (τρίτη τάξη) οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την εξειδίκευση της ειδικότητας που έχουν αποκτήσει.

Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Επιπλέον, οι σπουδές στη ΣΜΥΝ οργανώνονται σε δύο περιόδους εκπαίδευσης, τη χειμερινή και τη θερινή.

Η χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα. Η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου είναι κατά μέγιστο δέκα έξι (16) εκπαιδευτικές εβδομάδες μαθημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές δύνανται να συμμετέχουν σε σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έως τρεις (3) πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες, (Δευτέρα έως Παρασκευή – κάθε εκπαιδευτική ημέρα περιλαμβάνει έως έξι (6) ώρες διδασκαλίας και δύο (2) ώρες μελέτης τουλάχιστον).

Η Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδος ξεκινάει αμέσως μετά το πέρας της Χειμερινής Περιόδου Εκπαίδευσης και περατώνεται πριν την έναρξη του επόμενου εκπαιδευτικού έτους. Περιλαμβάνει εκπαίδευση στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ και τον θερινό εκπαιδευτικό πλου, διάρκειας 25 ημερών.

Ειδικότητες – Εξειδικεύσεις

Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Σχολή μπορεί να συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους.

Μέρος της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται σε πολεμικά πλοία και Υπηρεσίες του ΠΝ, σε φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ελληνικού ή αλλοδαπού, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Διεύθυνσης εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).