Παρατίθεται ο Οδηγός Σπουδών ΣΜΥΝ

Διακρίνεται αρχικά σε Ειδικότητας και Εξειδίκευσης. Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) Ειδικότητας παρακολουθείται από τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς πρώτης και δευτέρας τάξης, ενώ το Πρόγραμμα Σπουδών Εξειδίκευσης από τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς τρίτης τάξης.

Διεξοδικότερα το Π.Σ. διακρίνεται στο  γενικό (Α’ εξάμηνο), στο ανά ειδικότητα (Β’, Γ’ και Δ’ εξάμηνο), και στο ανά εξειδίκευση (Ε’ και ΣΤ’ εξάμηνο) μέρος και περιέχει:

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε ειδικότητας – εξειδίκευσης, ανά εκπαιδευτικό εξάμηνο:

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Διαχειριστή

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 4 Γραπτή 2

3

Μικροοικονομική 4 Γραπτή 1,5

4

Ναυτικός Εφοδιασμός 5 Γραπτή 2

5

Στοιχεία Στατιστικής 4 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου 2 Γραπτή 1

7

Διοίκηση Παραγωγής 3 Γραπτή 1,5

8

Διαχείριση Μεταφορών 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 4 Γραπτή 2

3

Μικροοικονομική 4 Γραπτή 1,5

4

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης 4 Γραπτή 1,5

5

Αρχές Μάρκετινγκ 2 Γραπτή 1

6

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 2 Γραπτή 1

7

Δημόσιες Συμβάσεις 3 Γραπτή 1,5

8

Μηχανοργάνωση Εφαρμογών Τροφοδοσίας 3 Γραπτή 1,5

9

Δημόσιο Λογιστικό 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Προμήθειες 4 Γραπτή 2

3

ΝΕΜΕΣ 4 Γραπτή 1,5

4

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη (ILS) 3 Γραπτή 1,5

5

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

6

Στοιχεία Επιχειρησιακής Έρευνας 3 Γραπτή 1,5

7

Αγορανομικές Διατάξεις 3 Γραπτή 1,5

8

Μηχανοργάνωση Εφαρμογών Εφοδιασμού Υλικών 2 Γραπτή 1

9

Τεχνικές Διαπραγματεύσεων 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Διαχειριστή Υλικού

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Διαχείριση Υλικών 8 Γραπτή 2

3

Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρετήσεων Προσωπικού (Ειδικές Διαχειρίσεις) 4 Γραπτή 1,5

4

Τεχνογνωσία Υλικών 3 Γραπτή 1,5

5

Προμήθειες FMS/NAMSA 3 Γραπτή 1,5

6

Αξιοποίηση αρχών L6σ στο Π.Ν. 3 Γραπτή 1,5

7

Ηλεκτρονικές Προμήθειες και Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός 3 Γραπτή 1,5

8

Λήψη Αποφάσεων 2 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Διαχειριστή Λογιστικού

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1
2 Διαχείριση Τροφοδοσίας 8 Γραπτή 2
3 Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρετήσεων Προσωπικού (Ειδικές Διαχειρίσεις) 4 Γραπτή 1,5
4 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 3 Γραπτή 1,5
5 Προμήθειες FMS/NAMSA 3 Γραπτή 1,5
6 Αξιοποίηση αρχών L6σ στο Π.Ν. 3 Γραπτή 1,5
7 Ηλεκτρονικές Προμήθειες και Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός 3 Γραπτή 1,5
8 Λήψη Αποφάσεων 2 Γραπτή 1,5
9 Φυσική Αγωγή
10 Πεζικές Ασκήσεις
11 Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών
12 Αγγλικά V 2 Γραπτή 1
13 Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς
14 Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Διαχειριστή Υλικού

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Διαχείριση Έργου 4 Γραπτή 1,5

4

Διαχείριση Ιματισμού 4 Γραπτή 1,5

5

Διαχείριση Χρηματικού 6 Γραπτή και Πρακτική 2

6

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

7

Υγιεινή Τροφίμων και Διατροφής 4 Γραπτή 1,5

8

Διοίκηση Αποθεμάτων 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Διαχειριστή Λογιστικού

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Διαχείριση Έργου (Project Management) 4 Γραπτή 1,5

4

Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

5

Πληροφοριακά Εφοδιαστικά Συστήματα (ΠΛ.ΕΦ.ΣΥ) 4 Γραπτή 1,5

6

Ειδικά Θέματα Εφοδιασμού- Απογραφών 3 Γραπτή 1,5

7

Διοίκηση Αποθεμάτων 4 Γραπτή 1,5

8

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- Logistics 6 2

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Αρμενιστή

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ναυτιλία Ι 4 Γραπτή 1,5

3

Ναυτική Τέχνη Ι 4 Γραπτή και Πρακτική 2

4

Ευστάθεια Φόρτωση 4 Γραπτή 1,5

5

Συντήρηση Σκάφους 4 Γραπτή 1,5

6

Τοπογραφία Χαρτογραφία 2 Γραπτή 1

7

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας Ι 2 Γραπτή 1

8

Στοιχεία Ωκεανογραφείας 2 Γραπτή 1

9

Ναυτικά Όργανα 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Χειρισμός Πλοίου Ι 4 Γραπτή και Πρακτική 1,5

3

Ναυτική Τέχνη ΙΙ 4 Γραπτή και Πρακτική 2

4

Ναυτιλία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

5

Στοιχεία Υδρογραφίας 3 Γραπτή 1,5

6

Ναυτικό Ραντάρ 3 Γραπτή 1,5

7

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 3 Γραπτή 1,5

8

Βασικές Αρχές Πρόωσης Πλοίων 2 Γραπτή 1

9

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας  ΙΙ 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ II 4 Γραπτή και Πρακτική 2

3

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ III 4 Γραπτή και Πρακτική 1,5

4

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 4 Γραπτή 1,5

5

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 3 Γραπτή 1,5

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2 Γραπτή 1

7

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Γραπτή 1

8

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι 2 Γραπτή 1

9

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ι 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Αρμενιστή

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Γυμνάσια ΔΜ 4 Γραπτή 1,5

3

Διατάξεις Ασφάλειας Π. Πλοίων – Πρόληψη Ατυχημάτων 3 Γραπτή 1,5

4

Προσομοιωτής Ναυτιλίας IΙ 3 Γραπτή 1,5

5

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

6

Ηλεκτρονική Ναυτιλία 2 Γραπτή 1

7

Πρακτική Εξάσκηση στη ΔΦΓ 6 Γραπτή 1

8

Ναυτική Τέχνη ΙV 3 Γραπτή 1,5

9

Επικοινωνίες ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση χαρτογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Υδρογραφία 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία I 6 Γραπτή 1,5

4

Αντικείμενα Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στην Ξηρά και στη Θάλασσα 6 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες 3 Γραπτή 1

6

Οδηγίες Κωδικοποίησης Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Ηλεκτρονικό Χάρτη (S-57) 4 Γραπτή

1,5

7

Διατάξεις Ασφάλειας Π. Πλοίων – Πρόληψη Ατυχημάτων 3 Γραπτή 1

8

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση υδρογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Υδρογραφία 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία I 6 Γραπτή 1,5

4

Αντικείμενα Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στην Ξηρά και στη Θάλασσα 6 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες (ENCS) 3 Γραπτή 1

6

Οδηγίες Κωδικοποίησης Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Ηλεκτρονικό Χάρτη (S-57)

4

Γραπτή

1,5

7

Διατάξεις Ασφάλειας Π. Πλοίων – Πρόληψη Ατυχημάτων 3 Γραπτή 1

8

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Αρμενιστή

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 4 Γραπτή 2

4

Πολυεστερικά Σκάφη 3 Γραπτή 1,5

5

Χειρισμός Πλοίου IIΙ 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

6

Συστήματα Η/Ν Χάρτη 2 Γραπτή 1

7

Πρακτική Εξάσκηση στη ΔΑΔ 6 Γραπτή 1

8

Πρακτική Εξάσκηση στη ΔΝΑΡ- ΝΣ 6 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση χαρτογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία II 6 Γραπτή 2

4

Απεικόνιση Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Έντυπο Χάρτη 6 Γραπτή 2

5

Παλίρροιες 3 Γραπτή και Πρακτική 1

6

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας  – Σύστημα NAVTEX 3 Γραπτή 1

7

Συστήματα Σημάνσεως 4 Γραπτή 1,5

8

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση υδρογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Παλιρροιογράφοι – Παλιρροιόμετρα 3 Γραπτή 1

4

Αρχές Λειτουργίας Ακουστικών Συστημάτων 3 Γραπτή 1

5

Αρχές Σχεδίασης Υδρογραφικής Εργασίας 6 Γραπτή και Πρακτική 2

6

Υπεισερχόμενα Σφάλματα 4 Γραπτή 1,5

7

Ναυτική Χαρτογραφία 6 Γραπτή 2

8

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Επιχειρήσεων – Επικοινωνιών

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Οργάνωση Επικοινωνιών Ι 3 Γραπτή 1,5

3

Επικοινωνίες Δεδομένων 3 Γραπτή 1,5

4

Η/Μ Συμβατότητα, Θόρυβος 3 Γραπτή 1,5

5

Γενικά Ηλεκτρονικά 3 Γραπτή 1,5

6

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

7

Γενική Ναυτιλία 3 Γραπτή 1,5

8

Κρύπτο 3 Γραπτή 1,5

9

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Οργάνωση Επικοινωνιών ΙΙ 4 Γραπτή 1,5

3

Ναυτική Τακτική 4 Γραπτή 1,5

4

Αρχές Επικοινωνιών 3 Γραπτή 1,5

5

Δίκτυα Η/Υ 2 Γραπτή 1

6

Εκμετάλλευση Συστημάτων Αναφορών 3 Γραπτή 1,5

7

Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαβίβασης Επικοινωνιών 3 Γραπτή 1,5

8

Εκμετάλλευση Ραδιοτηλεφωνίας 3 Γραπτή 1,5

9

Αρχές Ραντάρ 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Μορφές Πολέμου Ι 4 Γραπτή 1,5

3

Ηλεκτρονικός Πόλεμος 4 Γραπτή 1,5

4

Τηλεπικοινωνίες Ι 3 Γραπτή 1,5

5

Συσκευές Επικοινωνιών – Link 4 Γραπτή 1,5

6

Δορυφορικές Επικοινωνίες και Εφαρμογές 3 Γραπτή 1,5

7

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 2 Γραπτή 1

8

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

9

Μετεωρολογία 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Ραδιοεντοπιστής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση Πληροφοριών Μάχης  – Εχθρογνωσια 3 Γραπτή 1,5

3

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα STACOS (Θεωρ.) 4 Γραπτή 1,5

4

Προβλήματα Σχετικής Κίνησης -Προσομοιωτής Ναυτιλίας 3 Γραπτή 1,5

5

Καθήκοντα ASS ADO/PWO (Θεωρία-Πρακτική) 6 Γραπτή 2

6

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα STACOS (Πρακτική) 6 Γραπτή 1

7

Αρχές Ραδιοεντοπισμού 2 Γραπτή 1

8

Στοιχεία Τακτικής I 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Συσκευές Επικοινωνιών / Ασυρμάτου 6 Γραπτή 2

3

Διάδοση Η/Μ Κυμάτων 2 Γραπτή 1

4

Αυτοματοποιημένα Σύστηματα Διαβίβασης Σηματων-Brass / Amps 5 Γραπτή 1,5

5

Ασφάλεια Επικοινωνιών / Διαδικασίες OTAT-OTAD-OTAR 2 Γραπτή 1

6

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 3 Γραπτή 1,5

7

Πρακτική Εκπαίδευση σε ΠΠ (τ. ΦΓ)  6 Γραπτή 1

8

Ηλεκτρονικός Πόλεμος ΙΙ 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Σηματωρός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

ΕΣΣ Τακτική I 6 Γραπτή 2

3

Ναυτική Τακτική 4 Γραπτή 1,5

4

Κανόνες Εκμετάλλευσης Ορατής Συνεννόησης 4 Γραπτή 1,5

5

Διεθνής Κώδικας  Σημάτων  (Δ. Κ. Σ.) 3 Γραπτή 1,5

6

Αγγλική Τεχνική Ορολογία (ΑΤΟ) 2 Γραπτή 1

7

Οργάνωση Γεφύρας 4 Γραπτή 1,5

8

Αναλαμπές 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση χαρτογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Υδρογραφία 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία I 6 Γραπτή 1,5

4

Αντικείμενα Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στην Ξηρά και στη Θάλασσα 6 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες 3 Γραπτή 1

6

Οδηγίες Κωδικοποίησης Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Ηλεκτρονικό Χάρτη (S-57) 4 Γραπτή

1,5

7

Διατάξεις Ασφάλειας Π. Πλοίων – Πρόληψη Ατυχημάτων 3 Γραπτή 1

8

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση υδρογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Υδρογραφία 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία I 6 Γραπτή 1,5

4

Αντικείμενα Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στην Ξηρά και στη Θάλασσα 6 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες (ENCS) 3 Γραπτή 1

6

Οδηγίες Κωδικοποίησης Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Ηλεκτρονικό Χάρτη (S-57)

4

Γραπτή

1,5

7

Διατάξεις Ασφάλειας Π. Πλοίων – Πρόληψη Ατυχημάτων 3 Γραπτή 1

8

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Ραδιοεντοπιστής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα TACTICOS (Θεωρ.) 6 Γραπτή 2

4

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα DAISY-LINK 11 (Θεωρ.) 2 Γραπτή 1

5

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα DAISY-LINK 11 (Πρακτική) 6 Γραπτή και Πρακτική 1

6

Τακτικό Επιχειρησιακό Σύστημα TACTICOS (Πρακτική) 6 Γραπτή 1

7

Χειρισμός Ρ/T  – Τακτικοί Κώδικες 2 Γραπτή 1

8

Στοιχεία Τακτικής ΙΙ 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Πρωτόκολλο Acp 127 / Επεξήγηση Σήματος- TCP/IP 4 Γραπτή 1,5

4

Οργάνωση Επικοινωνιών ΙII 3 Γραπτή 1,5

5

Δορυφορικές Επικοινωνίες 2 Γραπτή 1

6

Κρυπτογραφία 3 Γραπτή 1,5

7

Πρακτική Εκπαίδευση στο ΣΔΑΜ  6 Γραπτή 1

8

Πρακτική Εκπαίδευση στο ΚΕΠΙΧ ΕΚΣ/ΣΑΛ, ΕΚΣΚΑΡ  6 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Σηματωρός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

ΕΣΣ Τακτική II 6 Γραπτή 2

4

Οργάνωση Επικοινωνιών ΙII 4 Γραπτή 1,5

5

Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαβίβασης Επικοινωνιών ΙI 4 Γραπτή 1,5

6

Κρυπτογραφία- Ασφάλεια 4 Γραπτή 1,5

7

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας 3 Γραπτή 1,5

8

Εκμετάλλευση Συστήματος Αναφορών II 3 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση χαρτογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Ναυτική Χαρτογραφία II 6 Γραπτή 2

4

Απεικόνιση Αντικειμένων Ναυτιλιακού Ενδιαφέροντος στον Έντυπο Χάρτη 6 Γραπτή 2

5

Παλίρροιες 3 Γραπτή και Πρακτική 1

6

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας  – Σύστημα NAVTEX 3 Γραπτή 1

7

Συστήματα Σημάνσεως 4 Γραπτή 1,5

8

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση υδρογράφου

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Παλιρροιογράφοι – Παλιρροιόμετρα 3 Γραπτή 1

4

Αρχές Λειτουργίας Ακουστικών Συστημάτων 3 Γραπτή 1

5

Αρχές Σχεδίασης Υδρογραφικής Εργασίας 6 Γραπτή και Πρακτική 2

6

Υπεισερχόμενα Σφάλματα 4 Γραπτή 1,5

7

Ναυτική Χαρτογραφία 6 Γραπτή 2

8

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Τεχνικός Όπλων

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Ηλεκτρονικά Ι 4 Γραπτή 1,5

4

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι 3 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Σχέδιο 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Η/Λ 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

7

Εργαστήριο Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

8

Εργαστήριο Ψηφιακών Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

9

Ναυτικά Όπλα (Φ.Οπ.) 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Βλητική 3 Γραπτή 1,5

3

Ναυτικά Πυροβόλα Ι 4 Γραπτή 1,5

4

Μηχανική των Ρευστών 3 Γραπτή 1,5

5

Εκρηκτικές Ύλες, Πυρομαχικά 3 Γραπτή 1,5

6

Σ.Α.Ε. 3 Γραπτή 1,5

7

Συγχροσυστήματα Σερβομηχανισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Εργαστήρια Ψηφιακών ΗΝΙΙ 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

9

Διοίκηση Ολικής Ποιότηττας 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Ναυτικά Πυροβόλα ΙΙ (76/62) 4 Γραπτή 1,5

3

Στοιχεία Κατευθυνόμενων Βλημάτων 3 Γραπτή 1,5

4

Αποθήκευση  Πυρομαχικών Ι 3 Γραπτή 1,5

5

Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών 3 Γραπτή 1,5

6

Υδραυλική Ισχύς 3 Γραπτή 1,5

7

Χημεία Ι (ανόργανη) 3 Γραπτή 1,5

8

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 3 Γραπτή 1,5

9

Ύφαλα Όπλα 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Τεχνικός Πυροβόλων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Διατάξεις Ασφαλείας Πυροβολικού 3 Γραπτή 1,5

3

Πυροβόλο BOFORS 40MM L/70 BREDA 3 Γραπτή 1,5

4

Πυροβόλο 76/62 OTO MELARA (compact – SRGM) 6 Γραπτή 2

5

Εργασίες Συντηρήσεως και Γενικής Επισκευής Πυροβόλου 76/62 ΟΤΟ MELARA 6 Γραπτή 1,5

6

Εργασίες Συντηρήσεως Πυροβόλου BOFORS 40L 70 BREDA 4 Γραπτή 1,5

7

Πυροβόλα ΑΚ-630m / ZU-23/ RH 20MM Τροχήλατο. 2 Γραπτή 1

8

ΚΒ STINGER 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνικός Πυρομαχικών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Κανονισμός  Αποθήκευσης Πυρομαχικών 6 Γραπτή 2

3

Οπλοβομβίδες- Νάρκες Ξηράς – Χειροβομβίδες 3 Γραπτή 1,5

4

Διαχείριση Πυρομαχικών 3 Γραπτή 1,5

5

Πυροβόλα Bofors  L 70 40mm – Rheinmetall 20mm- Oerlikon 20mm 4 Γραπτή 1,5

6

Άγημα Ασφαλείας – Φ.Ο. 3 Γραπτή 1,5

7

Χημεία ΙΙ (Οργανική) 3 Γραπτή 1,5

8

Μηχανικά Αντίμετρα. 4 Γραπτή – 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνίτης Ναρκών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Εισαγωγή στις νάρκες 2 Γραπτή 1

3

Εισαγωγή στη Νάρκη ΜΚ-6 3 Γραπτή 1,5

4

Εισαγωγή στη Νάρκη MR-80 3 Γραπτή 1,5

5

Περιοδική Επιθεώρηση Νάρκης MK-6 3 Γραπτή 1,5

6

Τελική Ετοιμασία Νάρκης ΜΚ-6 3 Γραπτή 1,5

7

Εργασίες επί της Νάρκης MR-80 6 Γραπτή 2

8

Αρχές Υδροακουστικής 4 Γραπτή – 1,5

9

Άγημα Ασφαλείας –Φ.Ο. 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνικός Τορπιλών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Τορπίλη ΜΚ-46 (Θεωρία) 8 Γραπτή 2

3

Τορπίλη ΜΚ-37 (Θεωρία) 2 Γραπτή 1

4

Τορπιλοσωλήνες (Θεωρία) 2 Γραπτή 1

5

Βολή Αλιεία Τ/Λ Γυμνασίων και ECTV 2 Γραπτή 1

6

Πρακτική Εκπαίδευση στην Τορπίλη ΜΚ-46 10 Γραπτή 2

7

Πρακτική Εκπαίδευση στην Τορπίλη ΜΚ-37 1 Γραπτή 1

8

Πρακτική Εκπαίδευση στους Τορπιλοσωλήνες 1 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Οπλουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Διατάξεις Ασφαλείας Πυροβολικού 4 Γραπτή 1,5

3

Μηχανουργική  Τεχνολογία 3 Γραπτή 1

4

Μηχανουργική  Τεχνολογία ΠΡΑΚΤ 6 Γραπτή 2

5

Οπλουργοί Οπλοπολυβόλα – Υποπολυβόλα 4 Γραπτή 1,5

6

Οπλουργοί Οπλοπολυβόλα – Υποπολυβόλα ΠΡΑΚΤ 3 Γραπτή 1

7

Φορητός Οπλισμός – Πιστόλα – Περίστροφα 3 Γραπτή 1

8

Φορητός Οπλισμός – Πιστόλα – Περίστροφα ΠΡΑΚΤ 3 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Κατευθυνόμενων Βλημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

K/B HARPOON 5 Γραπτή 1,5

3

K/B HARPOON (ΠΡΑΚΤΙΚΗ) 6 Γραπτή 2

4

K/B NSSM 5 Γραπτή 1,5

5

K/B NSSM(ΠΡΑΚΤΙΚΗ) 6 Γραπτή 2

6

K/B PENGUIN 2 Γραπτή 1

7

ΚΒ STINGER 2 Γραπτή 1

8

Φυσική Αγωγή

9

Πεζικές Ασκήσεις

10

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

11

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

12

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

13

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Τεχνικός Πυροβόλων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Πυροβόλο ΟΤΟ BREDA 30mm 3 Γραπτή 1,5

4

Πυροβόλο 5/54 ( ΜΚ 45 Mod2) 6 Γραπτή 2

5

Πυροβόλο EMERLEC 30mm 3 Γραπτή 1,5

6

Άγημα Ασφαλείας ΠΠ – Φ.Ο. 4 Γραπτή 1,5

7

Εργασίες Συντήρησης (Λύση /Άρμοση) ΠΒ  OERLIKON – RHEINMENTAL 20mm 2 Γραπτή 1

8

Εργασίες συντήρησης Πυροβόλου 5/54 (ΜΚ 45 Mod 2 ) 4 Γραπτή 1

9

Εργασίες Συντήρησης (Λύση /Άρμοση) ΠΒ   ΟΤΟ BREDA 30mm – EMERLEC 30mm 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνικός Πυρομαχικών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Άκαπνη- Μαύρη Πυρίτιδα- Καταρτισμός Γομώσεων 2 Γραπτή 1

4

Πυρομαχικά Φορητού Οπλισμού 4 Γραπτή 1,5

5

Πυρομαχικά Ναυτικών Πυροβόλων 4 Γραπτή 1,5

6

Πυρομαχικά-Σύνθετα Φυσίγγια –Βλήματα- Απαρτια Αυτών 4 Γραπτή 1,5

7

Εκρηκτικά Πυρομαχικά- Πυρομαχικά Υπονομεύσεως – Πυροτεχνικά 4 Γραπτή 1,5

8

Πρακτική Εκπαίδευση 6 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνίτης Ναρκών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Μαγνητισμός 3 Γραπτή 2

4

Ευστάθεια Φόρτωση 3 Γραπτή 1,5

5

Εισαγωγή στη Νάρκη ΜΚ – 55 mod 2 3 Γραπτή 1,5

6

Περιοδική Επιθεώρηση – Τελική Ετοιμασία Νάρκης MK – 55 mod 2 6 Γραπτή 2

7

Εισαγωγή στη Νάρκη MK-18 3 Γραπτή 1,5

8

Περιοδική Επιθεώρηση – Τελική Ετοιμασία Νάρκης MK-18 6 Γραπτή 2

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Τεχνικός Τορπιλών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Αρχές Υδροακουστικής 2 Γραπτή 1

4

Ηλεκτρομηχανικές Διατάξεις 2 Γραπτή 1

5

Τορπίλες SUT/SST-4 (ΘΕΩΡΙΑ) 4 Γραπτή 2

6

Τορπίλες SUT/SST-4 (Πρακτικό) 12 Γραπτή 1,5

7

Άγημα Ασφαλείας –Φ.Ο. 2 Γραπτή 1

8

Εκρηκτικά Πυρομαχικά- Πυρομαχικά Υπονομεύσεως 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Οπλουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 3 Γραπτή 1

4

Οπλουργοί Πολυβόλα 3 Γραπτή 1

5

Οπλουργοί Πολυβόλα ΠΡΑΚΤ 6 Γραπτή 2

6

Άγημα Ασφαλείας ΠΠ – Φ.Ο. 3 Γραπτή 1

7

Οπλουργοί Τυφέκια ΠΡΑΚΤ 6 Γραπτή 2

8

Οπλουργοί Τυφέκια 3 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Κατευθυνόμενων Βλημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

K/B EXOCET 5 Γραπτή 2

4

K/B EXOCET

(ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

4 Γραπτή 2

5

K/B HELLFIRE 2 Γραπτή 1

6

K/B HELLFIRE

(ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

3 Γραπτή 1,5

7

K/B RAM 2 Γραπτή 1

8

K/B RAM

(ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

3 Γραπτή 1,5

9

K/B PENGUIN

(ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

2 Γραπτή 1

10

Άγημα Ασφαλείας ΠΠ – Φ.Ο. 3 Γραπτή 1,5

11

Φυσική Αγωγή

12

Πεζικές Ασκήσεις

13

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

14

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

15

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

16

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Ηλεκτρολόγος

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Ηλεκτρονικά Ι 4 Γραπτή 1,5

4

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι 3 Γραπτή 1,5

5

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως 2 Γραπτή 1

6

Εργαστήριο Η/Λ 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

7

Εργαστήριο Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

8

Εργαστήριο Ψηφιακών Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

9

Ηλεκτρικές Μετρήσεις 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτρικές Μηχανές  Ι 3 Γραπτή 1,5

3

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 3 Γραπτή 1,5

4

Ναυτικά ΗΛ/ΗΝ Όργανα 4 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 3 Γραπτή 1,5

6

Ηλεκτρονικά Ισχύος 3 Γραπτή 1,5

7

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

8

Σταθμοί- Δίκτυα ΗΛ Ενέργειας 3 Γραπτή 1,5

9

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μηχανών  Ι 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτρικές  Μηχανές  ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Ηλεκτροτεχνικές  Εφαρμογές Πλοίων 3 Γραπτή 1,5

4

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ξηράς 3 Γραπτή 1,5

5

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου (Θεωρία – Εργαστήριο) 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

6

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μηχανών  ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

7

Ανάλυση Κυκλωμάτων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 2 Γραπτή 1

8

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο II 3 Γραπτή 1,5

9

Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 4 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου 4 Γραπτή 2

3

Ηλεκτρικές Μετρήσεις 3 Γραπτή 1,5

4

Σύγχρομεταδότες – Σερβοσυστήματα 3 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρική Εγκατάσταση ΦΓ Τ. “S” 4 Γραπτή 1,5

6

Βοηθητικά Μηχανήματα ΦΓ Τ. “S” 2 Γραπτή 1

7

Ηλεκτρική Εγκατάσταση ΦΓ T. “MEKO” 4 Γραπτή 1,5

8

Βοηθητικά Μηχανήματα ΦΓ T. “ΜΕΚΟ” 2 Γραπτή – 1

9

Βιομηχανικά HN 4 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Αυτοματισμοί Με Προγραμματιζόμενους Ελεγκτές (PLC) και Μικροελεγκτές 4 Γραπτή 1,5

4

Συστήματα ασφαλείας 4 Γραπτή 1,5

5

Τροφοδοτικά 4 Γραπτή 1,5

6

Μέθοδοι Συντήρησης Συσκευών Μηχανημάτων 2 Γραπτή 1

7

Υποσταθμοί Μέσης Τάσης 4 Γραπτή 1,5

8

Πρακτική εξάσκηση σε συνεργεία ΝΣ/ΔΤ-  Κραδασμών 6 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Θερμοδυναμική 3 Γραπτή 1,5

3

Τεχνική Μηχανική – Στατική 4 Γραπτή 1,5

4

Τεχνικά Υλικά 3 Γραπτή 1,5

5

Μηχανολογικό Σχέδιο 4 Γραπτή 1,5

6

Αρχές Ναυπηγίας 3 Γραπτή 1,5

7

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

8

Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας 2 Γραπτή 1

9

Μετρολογία 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (Μ.Ε.Κ.) Ι 4 Γραπτή 1,5

3

Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών 4 Γραπτή 1,5

4

Τεχνολογία Ψύξης Ι 4 Γραπτή 1,5

5

Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία 3 Γραπτή 1,5

6

Εφαρμογές Συστημάτων Αυτοματισμού 3 Γραπτή 1,5

7

Αγγλική Τεχνική Ορολογία (Α.Τ.Ο.) 3 Γραπτή 1,5

8

Μηχανική Ρευστών 3 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (Μ.Ε.Κ.) ΙΙ 4 Γραπτή 1,5

3

Στοιχεία μηχανών 4 Γραπτή 1,5

4

Αεριοστρόβιλοι 4 Γραπτή 1,5

5

Υδραυλική Ισχύς 3 Γραπτή και Πρακτική 1,5

6

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου 3 Γραπτή 1,5

7

Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 2 Γραπτή 1

8

Τεχνολογία Ψύξης ΙΙ 2 Γραπτή 1

9

Συμπιεστές Ψυκτικών Μονάδων 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Μηχανικός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΕΚ-I (ΕΜΒΟΛΟΦOΡΕΣ ΜΕΚ) 4 Γραπτή 2

3

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 3 Γραπτή 1,5

4

ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3 Γραπτή 1,5

5

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦOΡΩΝ ΜΕΚ 6 Γραπτή 1

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 6 Γραπτή 1

7

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ 2 Γραπτή 1

8

LOGISTICS 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανικός Ψυκτικών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Κλιματισμός 6 Γραπτή 2

3

Ηλεκτρικές Μηχανές 3 Γραπτή 1,5

4

Υπολογισμοί Ψύξεως 3 Γραπτή 1,5

5

Εργαστήριο Συμπιεστών Ψύξης – Κλιματισμού 4 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Σχεδίου Ψυκτ. – Κλιμ. Εγκαταστάσεων 2 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Μηχανολογίας 6 Γραπτή 1

8

Ρύπανση και Προστασία των Θαλασσών 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανικός Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΕΚ-I (ΕΜΒΟΛΟΦOΡΕΣ ΜΕΚ) 4 Γραπτή 1,5

3

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3 Γραπτή 1

4

ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3 Γραπτή 1

5

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦOΡΩΝ ΜΕΚ 6 Γραπτή 2

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 6 Γραπτή 2

7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 Γραπτή 1

8

LOGISTICS 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Μηχανικός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Ειδικά Θέματα Μ.Ε.Κ. ΙΙ 6 Γραπτή 2

4

Εγκατ. Βοηθ. Συστημάτων Πλοίων 3 Γραπτή 1,5

5

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Ναυτικών Αεριοστροβίλων 6 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο  Βοηθ. Μηχανημάτων 2 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο Συγκολλήσεων 4 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανικός Ψυκτικών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Αυτοματισμοί Ψύξης και Κλιματισμού 4 Γραπτή 2

4

Εγκατ. Βοηθ. Συστημάτων Πλοίων 3 Γραπτή 1,5

5

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Κεντρ. Μον. Ψύξης – Κλιματισμού 8 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Συγκολλήσεων 4 Γραπτή 1

8

Logistics 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανικός Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 Γραπτή 2

4

ΕΓΚΑΤ. ΒΟΗΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 3 Γραπτή 1,5

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 3 Γραπτή 1,5

6

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 6 Γραπτή 1

7

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3 Γραπτή 1

8

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 3 Γραπτή 1

9

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Ηλεκτρονικά Ι 4 Γραπτή 1,5

4

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι 3 Γραπτή 1,5

5

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Η/Λ 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

7

Εργαστήριο Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

8

Εργαστήριο Ψηφιακών Η/Ν Ι 3 Γραπτή – Πρακτική 1,5

9

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτρονικά  ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Ψηφιακά  ηλεκτρονικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

4

Οπτοηλεκτρονική 3 Γραπτή 1,5

5

Ηλεκτρονικά  ισχύος 3 Γραπτή 1,5

6

Εισαγωγή  στους  μικροεπεξεργαστές και  μικροελεγκτές 3 Γραπτή 1,5

7

Ηλεκτρονικό   σχέδιο &  και  κατασκευή 3 Γραπτή 1,5

8

Εργαστήριο ψηφιακών  ηλεκτρονικών  ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

9

Συστήματα  αυτόματου  ελέγχου (θεωρία –εργαστήριο) 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτρονικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

3

Τηλεπικοινωνίες Ι 3 Γραπτή 1,5

4

Κεραίες  και  γραμμές  μεταφοράς 4 Γραπτή 1,5

5

Μικροκύματα 4 Γραπτή 1,5

6

Σχεδίαση  και προσομοίωση κυκλωμάτων  με  ηλεκτρονικό υπολογιστή 2 Γραπτή 1

7

Διάδοση κυμάτων 2 Γραπτή 1

8

Δίκτυα υπολογιστών 3 Γραπτή 1,5

9

Εργαστήριο ΗΝ ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Ανθυποβρυχιακών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αρχές Υδροακουστικής και Συστημάτων SONAR – Στρατιωτική Ωκεανογραφία 4 Γραπτή 2

3

Αρχές Ωκεανογραφίας 2 Γραπτή 1

4

Συσκευή AN/SQS-505A 3 Γραπτή 1,5

5

Συσκευή SONAR DE-1160 HM VDS 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο  Καρτών (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Συσκευών ΑΥ Ι (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

8

Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΗΝ 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Αυτομάτων Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Πυξίδες 4 Γραπτή 1,5

3

Συστήματα μετάδοσης Σήματος Γ/Π 4 Γραπτή 1,5

4

Δρομόμετρα 2 Γραπτή 1

5

Περιοδική Συντήρηση Συστημάτων (PMS) 2 Γραπτή 1

6

Εργαστήριο  Γυροπυξίδων (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Δρομομέτρων (Πρακτική Εκπαίδευση) 3 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο Καρτών (Πρακτική Εκπαίδευση) 3 Γραπτή – 1

9

Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΗΝ 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Συστημάτων Διεύθυνσης Βολής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αρχές Radar 3 Γραπτή 1,5

3

Εργαστήριο  ΗΝ  Κυκλωμάτων Ραντάρ 3 Γραπτή 1,5

4

Συστήματα Μάχης Φ/Γ 6 Γραπτή 2

5

Διατάξεις Ασφαλείας Προσωπικού Και Διαχείρισης Πυρομαχικών 2 Γραπτή 1

6

Εργαστήριο  Καρτών (Πρακτική Εκπαίδευση) 2 Γραπτή 1

7

Εκπαίδευση στα Συνεργεία ΣΔΒ (Sea  Sparrow,  Harpoon και Phalanx) 6 Γραπτή 1

8

Εκπαίδευση στα Συνεργεία Φ/Γ ‘’S’’- ΜΕΚΟ 4 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Ραδιοεντοπιστικών Συσκευών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αρχές Radar 3 Γραπτή 1,5

3

Εργαστήρια Η/Ν Κυκλωμάτων Ρ/Ε 3 Γραπτή 1,5

4

Εργαστήρια Μικροκυμάτων 3 Γραπτή 1,5

5

Εκμετάλλευση Συσκευών Ρ/Ε 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Καρτών (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Ραντάρ (Πρακτική Εκπαίδευση)  6 Γραπτή 1

8

Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΗΝ 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Συστημάτων Συνεννοήσεως

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Τηλεπικοινωνίες ΙΙ (Θεωρία- Εργαστήριο) 3 Γραπτή 1,5

3

Οπτικές Επικοινωνίες (Θεωρία- Εργαστήριο) 3 Γραπτή 1,5

4

Εργαστήριο Αναλογικών Επικοινωνιών 3 Γραπτή 1,5

5

Δορυφορικά Συστήματα Πλοίων 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Καρτών (Πρακτική Εκπαίδευση) 3 Γραπτή 1

7

Εκπαίδευση Στο Συνεργείο Φρεγατών 6 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο Δορυφορικών Συστημάτων (Πρακτική Εκπαίδευση) 3 Γραπτή – 1

9

Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΗΝ 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Υφάλων Όπλων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Τορπίλη ΜΚ-46 (Θεωρία) 8 Γραπτή 2

3

Τορπίλη ΜΚ-37 (Θεωρία) 2 Γραπτή 1

4

Επισκευές, Έλεγχοι Καρτών – Κυκλωμάτων 3 Γραπτή 1,5

5

Τορπίλη ΜΚ46 (Πρακτικό) 8 Γραπτή 1

6

Εργασίες Συντηρήσεως (Λύση – Άρμοση) Τ/Λ ΜΚ-37 1 Γραπτή 1

7

Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΗΝ 2 Γραπτή 1

8

Μαγνητισμός 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Ανθυποβρυχιακών Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Τακτική Α/Υ Πολέμου 3 Γραπτή 1,5

4

Τακτικά Συστήματα Μάχης 3 Γραπτή 1,5

5

Βοηθητικές Συσκευές Α/Υ 2 Γραπτή 1

6

Περιοδική Συντήρηση Συστημάτων (pms) 1 Γραπτή 1

7

Παθητικές Συσκευές Α/Υ 3 Γραπτή 1,5

8

Εργαστήριο Συσκευών ΑΥ ΙΙ (Πρακτική Εκπαίδευση) 12 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Αυτομάτων Συστημάτων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Στατικοί Μετατροπείς 3 Γραπτή 1,5

4

Συστήματα Έλεγχου (Control and Monitoring) 6 Γραπτή 2

5

Γενική Εικόνα Λοιπών ΗΝ Συστημάτων 3 Γραπτή 1,5

6

Εργαστήριο Control and Monitoring (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Στατικών Μετατροπέων (Πρακτική Εκπαίδευση) 5 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο Ανεμόμετρων (Πρακτική Εκπαίδευση) 1 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Συστημάτων Διεύθυνσης Βολής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Συστήματα Μάχης ΤΠΚ 3 Γραπτή 1,5

4

Συντήρηση Υλικού (3Μ) 3 Γραπτή 1,5

5

Βλητική – Παραλληλισμός Οπλικών Συστημάτων 2 Γραπτή 1

6

Βασικές ΗΜ Διατάξεις 2 Γραπτή 1

7

Ναυτικά Πυροβόλα 2 Γραπτή 1

8

Εκπαίδευση στα Συνεργεία ΣΔΒ Vega/ΤΠΚ 6 Γραπτή 1

9

Εκπαίδευση στα Συνεργεία  Κ/Β (Sea Sparrow, Harpoon, Penguin, Exocet) 6 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Ραδιοεντοπιστικών Συσκευών

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Τακτικά Συστήματα Μάχης 4 Γραπτή 1,5

4

Data Links 2 Γραπτή 1

5

Ηλεκτρονικός Πόλεμος – IFF 4 Γραπτή 1,5

6

Συσκευές Ρ/Ε Ναυτιλίας (Bridge Master) 2 Γραπτή 1

7

Εργαστήριο Τακτικών Συστημάτων (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο  LINK- ESM- IFF (Πρακτική Εκπαίδευση) 6 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Συστημάτων Συνεννοήσεως

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Πομποί HF/UHF/VHF

Δέκτες HF

5 Γραπτή 2

4

Συστήματα INTERCOMMUNICATIONS Πλοίων 2 Γραπτή 1

5

Σειριακές Διασυνδέσεις / MODEM 2 Γραπτή 1

6

Κρυπτοσυσκευές (Σειριακές) 3 Γραπτή 1,5

7

Εργαστήρια  Π/Δ HF –  HF Δεκτών – VHF / UHF (Πρακτική Εκπαίδευση) 10 Γραπτή 1

8

Εργαστήριο CRYPTO (Πρακτική Εκπαίδευση) 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ηλεκτρονικός Υφάλων Όπλων

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Τορπίλες SUT/SST-4 (Θεωρία) 6 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Νάρκη ΜΚ – 55 mod 2 3 Γραπτή 1,5

5

Εισαγωγή στη Νάρκη MR-80. 3 Γραπτή 1,5

6

Τορπίλες SUT/SST-4 (Πρακτικό) 8 Γραπτή 1

7

Έλεγχος και Επιθεώρηση Νάρκης ΜΚ 55 MOD 2 2 Γραπτή 1

8

Συντήρηση Νάρκης MR-80 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Πίνακας μαθημάτων προγράμματος σπουδών ειδικότητας Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Εισαγωγή στον προγραμματισμό 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

3

Λειτουργικά συστήματα Ι 3 Γραπτή 1,5

4

Βάσεις δεδομένων Ι 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

5

Υλικό υπολογιστών Ι 2 Γραπτή  – Πρακτική 1

6

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 3 Γραπτή 1,5

7

Δίκτυα υπολογιστών Ι 3 Γραπτή 1,5

8

Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά 3 Γραπτή 1,5

9

Διακριτά μαθηματικά 2 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

3

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

4

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

5

Ψηφιακή Σχεδίαση 2 Γραπτή 1

6

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

7

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

8

Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού Ι 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

9

Υλικό Υπολογιστών ΙΙ 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Διαχείριση Δικτύων (Εργαστήριο) 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

3

Εγκατάσταση και Διαχείριση Δρομολογητών 3 Πρακτική 1,5

4

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

5

Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων 2 Γραπτή 1

6

Τηλεπικοινωνίες 3 Γραπτή 1,5

7

Δορυφορικές Επικοινωνίες 3 Γραπτή 1,5

8

Ασφάλεια Δικτύων 3 Γραπτή 1,5

9

Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού ΙΙ 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Διαχείριση και Συντήρηση Εξυπηρετητή Windows Server 2008 6 Γραπτή  – Πρακτική 2

3

Δομημένη Καλωδίωση 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

4

Προγραμματισμός συστήματος σε UNIX 3 Γραπτή 1,5

5

Αναβάθμιση και Συντήρηση Η/Υ 6 Γραπτή  – Πρακτική 1

6

Διαχείριση και συντήρηση WAN του Π.Ν. 4 Γραπτή  – Πρακτική 1

7

Τεχνολογία Λογισμικού 2 Γραπτή 1

8

Μικροελεγκτές 2 Γραπτή – 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων. 6 Γραπτή 2

4

Προγραμματισμός Στο Διαδίκτυο 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

5

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

6

Ανάπτυξη λογισμικού αυτοματοποιημένων επιχειρησιακών και στρατηγικών συστημάτων υπολογιστών 6 Γραπτή  – Πρακτική 1

7

Διαχείριση Web Server και Συστημάτων Διαχείρισης  Περιεχομένου 4 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

8

Εφαρμογές της Πληροφορικής στα Η/Ν    2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Τεχνικός Συνεργείων

Α’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική Ι 3 Γραπτή 1,5

2

Ηλεκτροτεχνία Ι 6 Γραπτή 2

3

Εφαρμ. Μαθηματικά 4 Γραπτή 2

4

Εισαγωγή στη Διοικητική 3 Γραπτή 1,5

5

Ναυτική Ιστορία 3 Γραπτή 1,5

6

Στοιχεία Ανθρωπιστικού Δικαίου 1 Γραπτή 1

7

Ναυτικοί Κανονισμοί 3 Γραπτή 1,5

8

Γενικές Ναυτικές Γνώσεις 4 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά Ι 3 Γραπτή 1,5

13

Γαλλικά Ι 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά Ι 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Θερμοδυναμική 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

3

Τεχνική Μηχανική I – Στατική 4 Γραπτή 2

4

Τεχνικά Υλικά 3 Γραπτή  – Πρακτική 1,5

5

Μηχανολογικό Σχέδιο 4 Γραπτή  – Πρακτική 2

6

Αρχές Ναυπηγίας 3 Γραπτή 1,5

7

Συντήρηση Σκάφους 3 Γραπτή 1,5

8

Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας 2 Γραπτή 1

9

Μετρολογία 2 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

Β’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

2

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (Μ.Ε.Κ.) Ι 6 Γραπτή 2

3

Τεχνική Μηχανική II – Αντοχή Υλικών 4 Γραπτή 1,5

4

Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία 3 Γραπτή  1,5

5

Εφαρμογές Συστημάτων Αυτοματισμού 3 Γραπτή 1,5

6

Αγγλική Τεχνική Ορολογία (Α.Τ.Ο.) 3 Γραπτή 1,5

7

Μηχανική Ρευστών 3 Γραπτή 1,5

8

Ηλεκτρικές Μηχανές 2 Γραπτή 1

9

Καύσιμα Λιπαντικά 2 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙΙΙ 3 Γραπτή 1,5

 

Εαρινό εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Πληροφορική ΙV 3 Γραπτή 1,5

2

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (Μ.Ε.Κ.) ΙΙ 4 Γραπτή 2

3

Στοιχεία μηχανών 4 Γραπτή 2

4

Αεριοστρόβιλοι 3 Γραπτή 1,5

5

Υδραυλική Ισχύς 2 Γραπτή 1

6

Επιθεώρηση Συντήρηση Πλοίου 4 Γραπτή 2

7

Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 2 Γραπτή 1

8

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου 2 Γραπτή 1

9

Υγιεινή, Ασφάλεια Εργασίας 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά IV 3 Γραπτή 1,5

14

Γαλλικά ΙV 3 Γραπτή 1,5
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά ΙV 3 Γραπτή 1,5

 

Γ’ έτος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Εφαρμοστής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία Ι 3 Γραπτή 1

3

Μηχανουργική Τεχνολογία Ι 3 Γραπτή 1

4

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 4 Γραπτή 1,5

5

Αντλίες (ΤΟΜΟΣ Ι) 6 Γραπτή 2

6

Υδραυλική Ισχύς (ΤΟΜΟΣ Ι) 4 Γραπτή 1,5

7

Κοπή Διαμόρφωση Ελασμάτων 6 Γραπτή 2

8

Φυσική Αγωγή

9

Πεζικές Ασκήσεις

10

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

11

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

12

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

13

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Βασικές Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 3 Γραπτή 1

3

Εργαλειομηχανές CNC (Τόμος 1) 6 Γραπτή 1

4

Μηχανουργική Τεχνολογία I 3 Γραπτή 1,5

5

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 4 Γραπτή 2

6

Ειδικές Κατεργασίες Μετάλλων 3 Γραπτή 1,5

7

Διάβρωση Μετάλλων και Προστασία 3 Γραπτή 2

8

Αγγλική Τεχνική Ορολογία I 2 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ελασματουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία Ι 3 Γραπτή 1

3

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 6 Γραπτή 2

4

Βιομηχανικά Κράματα 4 Γραπτή 1,5

5

Μη Καταστροφικός Έλεγχος Υλικών 6 Γραπτή 2

6

Βασικές Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 3 Γραπτή 1

7

Διάβρωση Μετάλλων και Προστασία 4 Γραπτή 1,5

8

Φυσική Αγωγή

9

Πεζικές Ασκήσεις

10

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

11

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

12

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

13

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Συγκολλητής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 3 Γραπτή 1

3

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 4 Γραπτή 1,5

4

Βιομηχανικά Κράματα 4 Γραπτή 1,5

5

Μη Καταστροφικός -Έλεγχος Υλικών 3 Γραπτή 1,5

6

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 6 Γραπτή 2

7

Βασικές Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 3 Γραπτή 1

8

Ειδικές Κατεργασίες Μετάλλων 3 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Δεξαμενιστής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

3

Προστασία Περιβάλλοντος (Θαλάσσια Ρύπανση) 2 Γραπτή 1

4

Πρακτική Εξάσκηση Στη ΔΦΓ 6 Γραπτή 2

5

Πρακτική Εξάσκηση Στο ΝΣ (ΔΤ-ΔΔ) 3 Γραπτή 1,5

6

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 2 Γραπτή 1

7

Τεχνολογία Ξυλουργικών Υλικών 3 Γραπτή 1,5

8

Μέθοδοι Κατεργασίας Ξύλου 2 Γραπτή 1

9

Πλαστικά Σκάφη 3 Γραπτή 1,5

10

Πρακτική Εξάσκηση Στη ΔΝΑΡ 3 Γραπτή 1,5

11

Φυσική Αγωγή

12

Πεζικές Ασκήσεις

13

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

14

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

15

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

16

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Σωληνουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2 Γραπτή 1

3

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 4 Γραπτή 2

4

Βιομηχανικά Κράματα 3 Γραπτή 1,5

5

Βασικές Αρχές Διοίκησης Παραγωγής 3 Γραπτή 1,5

6

Διάβρωση Μετάλλων και Προστασία 3 Γραπτή 1,5

7

Μηχανουργική Τεχνολογία 3 Γραπτή 1,5

8

Σωληνώσεις Ι 4 Γραπτή 2

9

Ειδικές Κατεργασίες Μετάλλων 4 Γραπτή 2

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1
Εξειδίκευση Λεμβουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 Γραπτή 1

2

Αγγλική Τεχνική Ορολογία I 2 Γραπτή 1

3

Εργαλειομηχανές Ξυλουργείου 6 Γραπτή 2

4

Διάβρωση Μετάλλων & Προστασία 3 Γραπτή 1,5

5

Τεχνικό Ξυλουργικό Σχέδιο 3 Γραπτή 1,5

6

Πλαστικά Σκάφη 6 Γραπτή 2

7

Ξύλινα Σκάφη 3 Γραπτή 1,5

8

Συνθετικά Υλικά 3 Γραπτή 1,5

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά V 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά V 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά V 2 Γραπτή 1

 

Εαρινό εξάμηνο

Εξειδίκευση Εφαρμοστής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Αγγλική Τεχνική Ορολογία ΙΙ 3 Γραπτή 1,5

4

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ (ΤΟΜΟΣ1) 3 Γραπτή 1,5

5

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ (ΤΟΜΟΣ2) 3 Γραπτή 1,5

6

Αντλίες (ΤΟΜΟΣ ΙΙ) 6 Γραπτή 2

7

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 3 Γραπτή 1,5

8

Υδραυλική Ισχύς (ΤΟΜΟΣ ΙΙ) 3 Γραπτή 1,5

9

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 3 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Μηχανουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙI (Τόμος 1) 3 Γραπτή 1

4

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙI (Τόμος 2) 3 Γραπτή 1

5

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 3 Γραπτή 1

6

Εργαλειομηχανές CNC (Τόμος 2) 6 Γραπτή 2

7

Αγγλική Τεχνική Ορολογία II 2 Γραπτή 1

8

Μη Καταστροφικός  Έλεγχος Υλικών 3 Γραπτή 1

9

Βιομηχανικά Κράματα 4 Γραπτή 1,5

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

15

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Ελασματουργός

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Μηχανουργική Τεχνολογία 6 Γραπτή 2

4

Τεχνολογία Συγκολλήσεων 3 Γραπτή 1

5

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 3 Γραπτή 1

6

Κοπή – Διαμόρφωση Ελασμάτων 6 Γραπτή 2

7

Τεχνολογία Επιμεταλλώσεων 3 Γραπτή 1

8

Αγγλική Τεχνική Ορολογία ΙΙ 3 Γραπτή 1

9

Φυσική Αγωγή

10

Πεζικές Ασκήσεις

11

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

12

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

13

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1
Για αλλοδαπούς σπουδαστές Δόκιμους Υπαξιωματικούς

14

Ελληνικά VΙ 2 Γραπτή 1

 

Εξειδίκευση Συγκολλητής

Α/Α

Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας

Εξέταση

Συντελεστής βαρύτητας

1

Διαχείριση Γραμματείας 2 Γραπτή 1

2

Οργάνωση και Ασφάλεια Π.Π. και Προσωπικού 2 Γραπτή 1

3

Αγγλική Τεχνική Ορολογία ΙΙ 2 Γραπτή 1

4

Διάβρωση Μετάλλων και Προστασία 3 Γραπτή 1

5

Μηχανουργική Τεχνολογία 3 Γραπτή 1

6

Τεχνολογία Συγκολλήσεων ΙΙ 6 Γραπτή 2

7

Συντήρηση Σκάφους ΙΙ 3 Γραπτή 1

8

Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών 4 Γραπτή 1,5

9

Τεχνολογία Επιμεταλλώσεων 3 Γραπτή 1

10

Φυσική Αγωγή

11

Πεζικές Ασκήσεις

12

Εφόλκια Πρωρατικά
Επιλογή ανάλογα με το προϋπάρχον επίπεδο αγγλικών των Δοκίμων Υπαξιωματικών

13

Αγγλικά VΙ 2 Γραπτή 1

14

Γαλλικά VΙ 2 Γραπτή 1