Ελλήνων

Τον αριθμό των εισακτέων Ελλήνων Σπουδαστών, καθορίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού. Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες, πρέπει να είναι απόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου), η ηλικία τους και τα αναγκαία προσόντα (σωματικά, ψυχικά), καθώς και δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο “Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ και A ΣΣΥ”, που εκδίδεται ετησίως (περί μήνα Μάρτιο).

Ειδικότερα:

Η εισαγωγή των υποψηφίων στη Σχολή, γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες εισαγωγής στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές του Κράτους κατόπιν συμμετοχής στο διαγωνισμό Πανελλαδικών Εξετάσεων και προσδιορισμού του βαθμού της βάσης εισαγωγής.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη Σχολή, πρέπει να επιτύχουν σε μια σειρά Προκαταρκτικών εξετάσεων (Ιατρικές εξετάσεις, Ψυχομετρικές και Αθλητικές Δοκιμασίες).
Μετά την επιλογή και την κατάταξη τους, οι νέοι σπουδαστές υπόκεινται σε μια βασική εκπαίδευση και δοκιμασία (προπαίδευση), διάρκειας περίπου τριάντα (30) ημερών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προπαίδευσης των, ορκίζονται ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί.

Οι ειδικότητες που πρόκειται να κατανεμηθούν στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς καθώς και το πλήθος των ατόμων για κάθε μία, καθορίζονται κάθε χρόνο από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΠΝ.

Ελληνοκυπρίων – Αλλοδαπών

Στη Σ.Μ.Υ.Ν. μπορούν να φοιτήσουν, υπό καθεστώς παροχής υποτροφίας, Ελληνοκύπριοι καθώς και Αλλοδαποί σπουδαστές, από διάφορες x ώρες, ο αριθμός των οποίων, καθώς και η κατανομή τους σε ειδικότητες, καθορίζεται με βάση ειδικά προγράμματα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και τα κριτήρια αποδοχής των, καθορίζονται στις σχετικές διακρατικές συμφωνίες και εγκυκλίους, βρίσκονται στις αντίστοιχες Ελληνικές και Ξένες Πρεσβείες και ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα :

  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως
  • Πιστοποιητικό Σπουδών
  • Πιστοποιητικό Υγείας

Επίσημη Βεβαίωση της Κυβέρνησης των, ότι τους έχει επιλέξει για τη συγκεκριμένη Στρατιωτική Σχολή και τη συγκεκριμένη ειδικότητα και εξειδίκευση.

Οι αλλοδαποί σπουδαστές πριν την εισαγωγή τους στη Σχολή, φοιτούν σε σχολείο εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, διάρκειας ενός έτους. Μετά την εισαγωγή τους στη Σ.Μ.Υ.Ν. ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα ακαδημαϊκής, στρατιωτικής και ναυτικής εκπαιδεύσεως των υπολοίπων Δοκίμων Υπαξιωματικών και εξακολουθούν να διδάσκονται σε εβδομαδιαία βάση την ελληνική γλώσσα.

Στη διάρκεια της φοίτησής τους, η Σχολή βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τις πρεσβείες και εκπροσώπους των Χωρών από τις οποίες προέρχονται και τους ενημερώνει για την πρόοδο και την απόδοσή τους.

Μετά την αποφοίτησή τους από την Σχολή, επιστρέφουν στις χώρες τους και εντάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό των Κρατών τους ή κατόπιν σχετικής διακρατικής συμφωνίας, δύνανται να παραμείνουν για ορισμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και να συνεχίσουν την πρακτική εκπαίδευση τους, ως Υπαξιωματικοί, επί Ελληνικών Πολεμικών Πλοίων.

Η υποτροφία που παρέχεται στους αλλοδαπούς Δοκίμους Υπαξιωματικούς, περιλαμβάνει διαμονή και πλήρη διατροφή εντός της Σχολής, ραφή στολών και άλλο ρουχισμό. Επίσης καλύπτει όλα τα έξοδα διδασκαλίας και εκπαίδευσης.