Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, παρέχεται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση, με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη στρατιωτικών γνώσεων και αρετών.

  1. Η στρατιωτική εκπαίδευση είναι συνεχής και διαρκεί όσο και η φοίτηση των σπουδαστών στην Σχολή. Αποσκοπεί στην εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας και υπευθυνότητας, στην ανάπτυξη της υπακοής και του σεβασμού καθώς και των ψυχικών και σωματικών προσόντων των σπουδαστών. Επίσης, μέσω αυτής, επιδιώκεται η εμπέδωση των αρχών της ηγεσίας και η καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, στη φιλοπατρία και στις ηθικές αρχές, τις οποίες χρειάζεται να αναπτύξει ο Μόνιμος Υπαξιωματικός του ΠΝ.

Η στρατιωτική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει τα πεδία:

α. Πεζικών Ασκήσεων και Πυρών.

β. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

  1. Η ναυτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της ναυτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο θαλάσσιο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η ναυτική εκπαίδευση περιλαμβάνει τα πεδία:

α. Ναυτικής Τέχνης.

β. Ναυτιλίας και Επιχειρήσεων.

γ. Πυροβολικής – Υφάλων Όπλων.

δ. Τεχνολογίας πλοίου.

ε. Ναυτικού Αθλητισμού και Εφολκίων.