ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

  1. Οι υποψήφιοι Στρατιωτικών Σχολών τω Ενόπλων Δυνάμεων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, κρίνονται κατά την εισαγωγή τους σύμφωνα με βάση τα νοσήματα-παθήσεις και βλάβες του γενικού πίνακα του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3513 Β΄/29-12-2014.
  2. Οι υποψήφιοι Στρατιωτικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, που πάσχουν από νοσήματα με ένδειξη Ι/2, Ι/3, Ι/4 κρίνονται Ακατάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, υποπαράγραφος γ του ΠΔ 11/2014.
  3. Τα νοσήματα-παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και παραρτήματα του ΠΔ 11/2014, όπως και παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του ΠΔ 11/2014 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1ζ, του ΝΔ 1327/1973.
  4. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, κρίνονται για τη σωματική τους ικανότητα σύμφωνα και με τη παράγραφο 2, του παραρτήματος Α του ΠΔ 11/2014.

Συννημένα:
Κρίση Σωματικής Ικανότητας
Τροποποιήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων – Κατάταξης. Τηλ:2105531744, 2105531742. FAX:2105531755


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

Μετά το πέρας των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας σε εγκαταστάσεις του          Πολεμικού Ναυτικού διενεργούνται οι προβλεπόμενες από την προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών –τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), προκαταρκτικές κατατακτήριες εξετάσεις (ΠΚΕ) οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. Ψυχοτεχνικές – Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (Γραπτά και Προφορικά) διάρκειας δύο(2) ημερών.
  2. Έλεγχος Ιατρικών Εξετάσεων και Κρίση Σωματικής Ικανότητας από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή διάρκειας δύο(2) ημερών, η οποία εκδίδει και την τελική γνωμάτευση καταλληλότητας υποψηφίου.
  3. Αθλητικές Δοκιμασίες.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης, κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος ανεξαρτήτως φύλου για να κριθεί κατάλληλος.

Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ (Όπλα), ΣΝΔ, ΣΙ (Ιπτάμενοι),    ΣΜΥ (Όπλα) ΣΣΕ (Σώματα),               ΣΙ (Μηχανικοί), ΣΣΑΣ,   ΣΑΝ, ΣΜΥ (Σώματα),      ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ
1 Δρόμος 100μ. έως: 16 δευτερόλεπτα. 17 δευτερόλεπτα.
2 Δρόμος 1000μ έως: 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.
3 Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον: 1,05μ. 1,00μ.
4 Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον: 3,60μ. 3,60μ.
5 Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.). Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι τουλάχιστον: 4,50μ. 4,40μ.
6 Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για τη ΣΝΔ,                ΣΙ (Ιπτάμενοι), ΣΜΥΝ, έως: 2 λεπτά. 2 λεπτά.

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα για τα αγωνίσματα των δρόμων και της κολύμβησης μία (1) προσπάθεια, ενώ για τα αγωνίσματα των αλμάτων και ρίψεις τρείς (3) προσπάθειες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων – Κατάταξης. Τηλ:2105531744, 2105531742. FAX:2105531755