Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη Σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών (3ετής φοίτηση), οι νέοι Υπαξιωματικοί τοποθετούνται με τον βαθμό του Κελευστή σε Π.Π. του ΑΣ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αναλόγως της Εξειδίκευσης τους.

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις είναι:

α. Στο βαθμό του Κελευστού, τρία (3) χρόνια.

β. Στο βαθμό του Επικελευστού, τρία (3) χρόνια.

γ. Στο βαθμό του Αρχικελευστού, τρία (3) χρόνια.

δ. Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού, τέσσερα (4) χρόνια

ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σ.Μ.Υ.Ν., εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού.

Τόσο κατά τη φοίτησή τους στη Σχολή ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί, όσο και μετά την αποφοίτησή τους ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιπλέον, παρέχεται πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα μέλη των οικογενειών των υπαξιωματικών, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από άλλα ασφαλιστικά ταμεία.