Εκπαιδευση

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής (Ο/ΣΜΥΝ). Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση. Στη ΣΜΥΝ...

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Κατά την τριετή φοίτηση στη Σχολή, οι σπουδαστές εκτός των μαθημάτων που παρακολουθούν, συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες, όπως πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές/ επιμορφωτικές επισκέψεις σε Μουσεία, Θέατρα, Πανεπιστήμια και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα...

Αθλητισμός

Στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο μάθημα της Σωματικής Αγωγής. Ο Δόκιμος Υπαξιωματικός, παράλληλα με την πνευματική καλλιέργεια και τις θεωρητικές / ναυτικές γνώσεις που αποκτά στην διάρκεια της τριετούς φοιτήσεως τους...

Εξετάσεις Προαγωγής

Οι σπουδές στη ΣΜΥΝ διαρκούν τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Κατά το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ακαδημαïκό εξάμηνο (πρώτο και δεύτερο ακαδημαïκό έτος) οι ΔΥ ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Κατά το τρίτο εκπαιδευτικό έτος (τρίτη τάξη)...

Πρόγραμμα Σπουδών

Παρατίθεται ο Οδηγός Σπουδών ΣΜΥΝ Διακρίνεται αρχικά σε Ειδικότητας και Εξειδίκευσης. Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) Ειδικότητας παρακολουθείται από τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς πρώτης και δευτέρας τάξης, ενώ το Πρόγραμμα Σπουδών Εξειδίκευσης από τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς τρίτης...

Στρατιωτική – Ναυτική Εκπαίδευση

Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, παρέχεται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση, με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη στρατιωτικών γνώσεων και αρετών. Η...