Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κύκλος σπουδών είναι τριετής και περιλαμβάνει για κάθε εκπαιδευτικό έτος, τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, κατά τις οποίες παρέχονται στους Δόκιμους Υπαξιωματικούς, όλες οι αναγκαίες Ακαδημαϊκές και Πρακτικές γνώσεις, καθώς και η Στρατιωτική και Ναυτική Εκπαίδευση, που καθιστούν τους αποδιδόμενους Υπαξιωματικούς ικανούς να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Ειδικότερα:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η χειμερινή περίοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά τετράμηνα. Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικού τετραμήνου οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις.

Συνοπτικά η διάρθρωση της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει :

Τη Βασική Θεωρητική Εκπαίδευση, στο 1ο Τετράμηνο μετά την κατάταξή τους, στη διάρκεια του οποίου οι Δόκιμοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, διδάσκονται «Βασικά Θεωρητικά Μαθήματα».

Την Ειδική Θεωρητική Εκπαίδευση, που διαρκεί τα υπόλοιπα τρία (3) Χειμερινά Τετράμηνα, στη διάρκεια των οποίων, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί εκπαιδεύονται σε θέματα της ειδικότητάς των, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως.

Την Πρακτική Εκπαίδευση σε εργαστήρια, συνεργεία του Ναυστάθμου και σε Πολεμικά Πλοία, για τα αντικείμενα της ειδικότητάς τους.

Ως προς το μάθημα των ξένων γλωσσών και δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας που αποδίδεται σ’ αυτό από τη Σχολή, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

α. Τους Έλληνες και Κύπριους, επιπέδου μέχρι First Certificate, που διδάσκονται την αγγλική γλώσσα.

β. Τους Έλληνες και Κυπρίους, κατόχους Advanced ή Proficiency , που διδάσκονται προαιρετικά τη γαλλική γλώσσα, παρακολουθώντας συγχρόνως τμήμα συντήρησης της αγγλικής γλώσσας ή εντάσσονται στο τμήμα Α.Ε.

γ. Τους λοιπούς Δοκίμους Υπαξιωματικούς ξένων χωρών (αλλοδαπούς) που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα.

Κατά την διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί (Έλληνες και Κύπριοι) όλων των ειδικοτήτων κάθε τάξης διαιρούνται σε τμήματα ξένων γλωσσών σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Α’ Τάξεως, μετά το πέρας της προπαίδευσης αρχίζουν την παρακολούθηση της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου του 1 ου έτους.

Τα δε μαθήματα που διδάσκονται κατά τη χειμερινή περίοδο και των δύο ετών της φοιτήσεως διακρίνονται σε τρεις κατηγόριες όσον αφορά την βαθμολογία τους:

α. Θεωρητικά βασικά (Α.Ο.Β. 200)

β. Θεωρητικά μη βασικά και εργαστηριακά (Α.Ο.Β 160)

γ. Πρακτικά (Α.Ο.Β 120)

Τα ως άνω μαθήματα κατανέμονται και σε επιπλέον δύο κατηγορίες :

α. ΓΕΝΙΚΑ, που διδάσκονται σε όλους τους σπουδαστές της ΣΜΥΝ, ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους, καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση ΓΕΝ και περιλαμβάνονται στις παρακάτω ομάδες μαθημάτων:

 1. Ξένες Γλώσσες
 2. Πληροφορική
 3. Ηλεκτροτεχνία
 4. Ανώτερα Μαθηματικά
 5. Ναυτική Ιστορία
 6. Διευθυντική
 7. Δίκαιο
 8. Γενικές Γνώσεις
 9. Στρατιωτική Αγωγή
 10. Ναυτική Αγωγή

β. ΕΙΔΙΚΑ, που διδάσκονται σε κάθε μία από τις ειδικότητες, στις οποίες κατανέμονται οι σπουδαστές της ΣΜΥΝ και καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Εκπαίδευσης, οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση ΓΕΝ. Οι ομάδες ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ανά ειδικότητα είναι:

(1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

 1. Οικονομία και Λογιστική
 2. Οργάνωση και Διαχείριση
 3. Ανώτερα μαθηματικά
 4. Δίκαιο
 5. Διευθυντική


(2) ΑΡΜΕΝΙΣΤΕΣ

 1. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες
 2. Ναυπηγία
 3. Ναυτική Μηχανολογία
 4. Διευθυντική
 5. Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών
 6. Ναυτικές Επιχειρήσεις
 7. Κύματα και Τηλεπικοινωνίες

(3) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 1. Ναυτικές Επιχειρήσεις
 2. Πληροφορική
 3. Ηλεκτρονική
 4. Ηλεκτροτεχνία
 5. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες
 6. Διευθυντική
 7. Κύματα και Τηλεπικοινωνίες
 8. Οργάνωση και Διαχείριση
 9. Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ
 10. Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(4) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

 1. Ηλεκτρονική
 2. Ηλεκτροτεχνία
 3. Ναυτικές Επιχειρήσεις
 4. Ναυπηγία
 5. Οργάνωση και Διαχείριση
 6. Ναυτική Μηχανολογία
 7. Χημεία
 8. Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(5) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

 1. Ηλεκτρονική
 2. Ηλεκτροτεχνία
 3. Ναυτικές Μηχανές
 4. Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών
 5. Πληροφορική

(6) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 1. Ναυτική Μηχανολογία
 2. Ναυτικές Μηχανές
 3. Ναυπηγία
 4. Ηλεκτροτεχνία
 5. Φυσική
 6. Διευθυντική
 7. Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(7) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 1. Ηλεκτροτεχνία
 2. Ηλεκτρονική
 3. Κύματα και Τηλεπικοινωνίες
 4. Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών
 5. Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(8) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Ανώτερα Μαθηματικά
 2. Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών
 3. Ηλεκτρονική
 4. Πληροφορική
 5. Κύματα και Τηλεπικοινωνίες
 6. Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Κατά τη διάρκεια της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου, οι σπουδαστές ΣΜΥΝ παρακολουθούν μαθήματα Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β) και στη συνέχεια επιβαίνουν σε Πολεμικό Πλοίο ή Πλοία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν το Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (ΘΕΠ), διάρκειας ενός μηνός περίπου. Η βαθμολογία των μαθημάτων Ε/Β συμπεριλαμβάνεται σε αυτή των μαθημάτων του ΘΕΠ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι σπουδαστές ΣΜΥΝ εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά και η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα, όπως αυτό καθορίζεται στον οικείο Κανονισμό Εκπαίδευσης, λαμβάνεται από εξέταση γραπτή, προφορική ή πρακτική, μετά την ολοκλήρωση της ύλης κάθε μαθήματος.