Κατά το διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού Τετραμήνου διενεργούνται γραπτές – προφορικές εξετάσεις για την απόκτηση προφορικής βαθμολογίας Τετραμήνου. Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικού Τετραμήνου διεξάγονται τελικές εξετάσεις Τετραμήνου σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως εφ’ όλης της διδαχθείσας ύλης κάθε μαθήματος.

Η βαθμολογία κάθε μαθήματος μετά τη λήξη κάθε τετραμήνου ανακοινώνεται στους σπουδαστές Σ.Μ.Υ.Ν.

Κατά την περίοδο των εξετάσεων διατίθεται στους σπουδαστές Σ.Μ.Υ.Ν. ικανός αριθμός ημερών για μελέτη. Οι εξετάσεις διεξάγονται Γραπτά, Πρακτικά ή Προφορικά, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως.

Τις εξετάσεις διενεργεί επιτροπή αποτελούμενη από :

(α) Τον Διευθυντή Σπουδών, ως Πρόεδρο.

(β) Τον Καθηγητή ή Εκπαιδευτή που δίδαξε το μάθημα.

(γ) Τον Αξιωματικό Επιτηρητή του Οικείου Τμήματος της Τάξεως.

Πριν από την έναρξη των εξετάσεων, οι καθηγητές διαιρούν όλη τη διδαχθείσα ύλη σε τρεις ομάδες ζητημάτων. Τα ζητήματα της κάθε ομάδος επικυρώνονται από τον Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος και μεριμνά για την ασφαλή τους φύλαξη μέχρι την ημέρα εξέτασης του κάθε μαθήματος. Κατά την ημέρα κάθε εξέτασης, ο Διοικητής συγκαλεί την επιτροπή και εξάγει με κλήρο ένα ζήτημα από κάθε ομάδα. Η λύση των 3 ζητημάτων πρέπει να είναι δυνατή μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τον οικείο Κανονισμό Εκπαίδευσης.