Παραδίδων  :      Πλοίαρχος Φώτιος Μπότσας Π.Ν

Παραλαμβάνων : Πλοίαρχος Γεώργιος Σταυρόπουλος Π.Ν