Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων για ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ με 1η σχολή προτίμησης την ΣΜΥΝ, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή, προκειμένου να αποστείλουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά έως την 10η Ιουνίου 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ