– Την Τρίτη 22 και τήν Πέμπτη 24 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Δέκα εννέα  (19) Κελευστές (Τ/ΜΗΧ) και (Τ/ΨΥΚΤ) στο Εργαστήριο τεχνολογίας ,της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

– Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Ογδόντα (90) Δ.Υ  Α΄Τάξεως  στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά.

– Την Πέμπτη 19 Μαίου 2016 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Εξήντα εννέα (69) Δ.Υ  Β΄Τάξεως  στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

– Την Δευτέρα 9 Μαίου 2016 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Εβδομήντα εννέα (79) Δ.Υ  Β΄Τάξεως  στο Μουσείο Ακρόπολης.

– Την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Εννέα (9) Κελευστές (Τ/ΠΒ) , εννέα  (9) Δ.Υ (Τ/ΟΠΛ) Β΄Τάξεως και δέκα πέντε (15) Δ.Υ (Τ/ΟΠΛ) Α’ Τάξεως στις  εκγαταστάσεις  της εταιρίας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

– Την Παράσκευη 19 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Επτά  (7) Κελευστές  (ΣΗΜ) , τριάντα τέσσερις (34) Δ.Υ (Τ/ΗΝ) Β΄Τάξεως και δέκα πέντε (15) Δ.Υ (Ε/Ε) Α’ Τάξεως στις  εκγαταστάσεις  ΣΔΑΜ.

– Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Ογδόντα δύο (82)  Δ.Υ  στο Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ και στο Α/Τ ΒΕΛΟΣ

– Την Δευτέρα  11 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Δέκα  (10) Κελευστές  στη 353 Μ.Ν.Α.Σ.

– Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Δεκαεννέα (19) Κελευστές  και επτά (7) Δ.Υ Β΄Τάξεως στις  εκγαταστάσεις της εταιρίας MOTOR   OIL ΕΛΛΑΣ.

– Την Δευτέρα  22 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Είκοσι τέσερρις  (24) Κελευστές 34ης σειράς στο Εργαστήριο τεχνολογίας ,της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

– Την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Οι Δ.Υ Β΄Τάξεως  στο Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ και στο Α/Τ ΒΕΛΟΣ

– Την Παράσκευη 22 Μαίου 2015 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Δεκαέξι  (16) Κελευστές 34ης σειράς στις  εκγαταστάσεις  ΣΔΑΜ.

– Την Πέμπτη 14 Μαίίου 2015 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Δεκαέξι  (16) Κελευστές 34ης σειράς στις  εκγαταστάσεις του Ο.Τ.Ε.

– Την Τρίτη 5 Μαίου 2015 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη / κατάθεση στεφάνου  στο Δίστομο και στα καλάβρυτα:

     Σαραντα πέντε (45) Δ.Υ. στο Δίστομο

     Σαραντα πέντε (45) Δ.Υ. στα καλάβρυτα.

– Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Δεκαεννέα  (19) Κελευστές 34ης σειράς στις  εκγαταστάσεις της εταιρίας INTRACOM

– Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επίσκεψη:

Εικοσιτέσσερις (24) Κελευστές 33ης σειράς στα Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. ( MOTOR-OIL )

– Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η κάτωθι εκπαιδευτική επισκέψή:

Είκοσι (20) Δ.Υ στο Πολεμικό Μουσείο.

– Την 8 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκαν οι κατωθι εκπαιδευτικές επισκέψεις:

α. Σαράντα (40) Δ.Υ στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

β. Πενήντα (50) Δ.Υ στο Πολεμικό Μουσείο.