Στο πλαίσιο κατάταξης των επιτυχόντων σπουδαστών ΣΜΥΝ 2012 ανακοινώνονται τα κάτωθι:
α. Πίνακας επιτυχόντων σπουδαστών.
β. Πρόσκληση Διοικητού ΣΜΥΝ για κατάταξη.
γ. Οδηγίες για την κατάταξη-προπαίδευση.
δ. Λίστα με τα δικαιολογητικά-έγγραφα που απαιτείται να προσκομίσουν οι επιτυχόντες σπουδαστές την ημέρα της κατάταξή τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΜΥΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΜΥΝ 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2012