ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Α’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19