ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TEST COVID-19