ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2018-2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2018