ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μετά την αποφοίτηση και ορκωμοσία, οι Νέοι Κελευστές συνεχίζουν για 9-12 μήνες την φοίτηση τους στη ΣΜΥΝ, με σκοπό την απόκτηση πτυχίου Εξειδικεύσεως.

Οι θέσεις της κάθε Εξειδικεύσεως  καθορίζονται από το ΓΕΝ, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Οι αποδιδόμενες εξειδικεύσεις ανά ειδικότητα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ

ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΗΜΑΤΩΝ

 ΣΗΜΑΤΩΡΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΝΑΡΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΡΠΙΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΚ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΘΥΠΟΒΡΥΧΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΒΟΛΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Τόσο κατά τη φοίτησή τους στη Σχολή ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί, όσο και μετά την αποφοίτησή τους ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα μέλη της οικογένειας τους, εφ’ όσον δεν καλύπτονται από άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη Σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις είναι:

α. Στο βαθμό του Κελευστού, τρία (3) χρόνια.

β. Στο βαθμό του Επικελευστού, τρία (3) χρόνια.

γ. Στο βαθμό του Αρχικελευστού, τρία (3) χρόνια.

δ. Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού, τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σ.Μ.Υ.Ν., εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού.